Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

6.
jun
2022.
PDV

Promet dobara koja se nalaze u postupku carinskog skladištenja


Kada je reč o prometu dobara koja se nalaze u postupku carinskog skladištenja gde dolazi do promene vlasnika robe, predmet je PDV, ali je taj promet oslobođen od plaćanja PDV po članu 24. stav  1. tačka 6) Zakona o PDV, i to sa pravom na odbitak prethodnog poreza..

Način i postupak poreskog oslobođenja propisan je članom 93. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost. Prema članu 93. stav 1. tog pravilnika, obveznik PDV koji vrši promet dobara koja su u postupku carinskog skladištenja  može da ostvari poresko oslobođenje po ovom osnovu ako poseduje:
  1. deklaraciju, odnosno overenu kopiju deklaracije kojom se dokazuje da su dobra u postupku carinskog skladištenja, u skladu sa carinskim propisima;
  2. račun za isporuku dobara overen od strane nadležnog carinskog organa.
Deklaracija kao dokaz za ostvarivanje poreskog oslobođenja popunjava se sa oznakom „UV“ i šifrom C7 u rubrici 1. JCI.

Račun isporučioca dobara koja se nalaze u postupku carinskog skladištenja, kao dokaz za ostvarivanje ovog oslobođenja mora sadržavati propisane podatke iz člana 42. Zakona o PDV, i to:
  1. naziv i adresu i PIB obveznika isporučioca dobara, tj. korisnika carinskog skladišta;
  2. mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
  3. naziv,adresu i PIB obveznika- primaoca računa,tj korisnika carinskog skladišta;
  4. vrstu i  količinu isporučenih dobara;
  5. datum prometa dobara;
  6. iznos ukupne naknade za isporučena dobra;
  7. napomena o poreskom oslobođenju: „PDV nije obračunat u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 6 Zakona o PDV“ .
Poresko oslobođenje po ovom osnovu može se ostvariti samo ako se dobra, u trenutku prometa, nalaze u postupku carinskog skladištenja, što potvrđuje carinski organ overom računa o prometu dobara.
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft