Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

15.
septembar
2021.
PDV

Prodaja robe kupcu iz Albanije, a roba se otprema na teritoriju APKM


Poreski tretman prometa dobara kada obveznik PDV − prodavac izvrši promet dobara privrednom društvu iz Albanije, pri čemu se predmetna dobra, po nalogu privrednog društva iz Albanije, otpremaju njegovom kupcu na teritoriju APKM
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00509/2021-04 od 09.7.2021. god.)

PDV se ne obračunava i ne plaća, pod uslovom da obveznik PDV koji vrši promet tih dobara poseduje dokaze da su dobra otpremljena na teritoriju APKM. Dokazima da je izvršeno otpremanje dobara na teritoriju APKM smatraju se jedinstvena isprava izdata u skladu sa važećim propisima koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, odnosno overena kopija jedinstvene isprave, kao i izvod iz poslovnog računa obveznika PDV da je za promet dobara izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa primaoca dobara na poslovni račun obveznika PDV − isporučioca dobara.

U vezi sa navedenim, kada obveznik PDV – prodavac izvrši promet dobara privrednom društvu iz Albanije, pri čemu se predmetna dobra, po nalogu privrednog društva iz Albanije, otpremaju njegovom kupcu na teritoriju APKM, sa aspekta Zakona reč je o otpremanju dobara sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM. U tom slučaju, PDV se ne obračunava i ne plaća ako obveznik PDV − prodavac poseduje jedinstvenu ispravu izdatu u skladu sa važećim propisima koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, kao i izvod iz poslovnog računa obveznika PDV da je za promet dobara izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa primaoca dobara (privrednog društva iz Albanije) na poslovni račun obveznika PDV − prodavca. Ako neki od navedenih uslova nije ispunjen, na predmetni promet dobara PDV se obračunava po propisanoj poreskoj stopi u skladu sa Zakonom.
Izvor:  
Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jul - avgust 2021
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft