Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

21.
april
2021.
Sanitarna kontrola

Pravilno deklarisanje igračaka


Napomena: 
Pravilnik o bezbednosti igračaka je u potpunosti usklađeno sa zakonodavstvom EU (Direktiva o bezbednosti igračaka, tako da u Republici Srbiji važe ista pravila kao u EU kada je u pitanju oblast bezbednost igračaka.
 
Odredbe bitne za oblast označavanja igračaka:
  1. "Proizvođači obezbeđuju da je na njihovim igračkama označena vrsta, serija, serijski broj ili broj modela ili drugi element kojim se omogućava njihova identifikacija, ili, ako to nije moguće zbog veličine ili prirode igračke, da na ambalaži (ili u dokumentu koji je priložen uz igračku) stoje potrebne informacije. Proizvođači na igrački ili, ako to nije moguće, na ambalaži igračke ili u dokumentu koji je priložen uz igračku, navode svoje ime, registrovano trgovačko ime ili registrovanu robnu marku i adresu na kojoj je moguće stupiti u kontakt sa njima. Adresa se odnosi na jedno mesto na kome je moguće stupiti u kontakt sa proizvođačem. Proizvođači treba uz igračku da prilože uputstva i bezbednosne podatke na srpskom jeziku."(čl.40. Zakona o predmetima opšte upotrebe)
  2. "Uvoznik na igrački navodi svoje ime, registrovano trgovačko ime ili registrovanu robnu marku i adresu na kojoj je moguće stupiti u kontakt sa njim ili, ako to nije moguće, na ambalaži igračke ili u dokumentu koji je priložen uz igračku. Uvoznik uz igračku prilaže uputstva i bezbednosne podatke na srpskom jeziku. "(čl.42. Zakona o predmetima opšte upotrebe)
  3. "Uvoznik ili distributer smatra se proizvođačem, u smislu ovog zakona, i na njega se primenjuju obaveze proizvođača, u skladu sa članom 40. ovog zakona kada na tržište stavlja igračku pod svojim imenom ili robnom markom, ili menja igračku koja je već stavljena na tržište, na način koji utiče na usaglašenost sa propisanim zahtevima."(čl.44. Zakona o predmetima opšte upotrebe)
  4. "Proizvođač na igrački označava upozorenje u skladu sa podzakonskim propisom kojim se uređuje oblast bezbednosti igračaka. U skladu sa članom 40. stav 6. ovog zakona, upozorenja i bezbednosna uputstva moraju biti na srpskom jeziku." (čl.47. Zakona o predmetima opšte upotrebe)
  5. "Igračke koje su isporučene na tržište Republike Srbije moraju da budu označene srpskim znakom usaglašenosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast tehničkih zahteva za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti. Znak usaglašenosti stavlja proizvođač ili njegov zastupnik, odnosno uvoznik ako proizvođač nije registrovan na teritoriji Republike Srbije. Na znak usaglašenosti primenjuju se opšta načela iz zakona koji uređuju oblast tehničkih zahteva za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti. Igračke koje nisu označene znakom usaglašenosti, ili koje na neki drugi način nisu usaglašene sa ovim zakonom i podzakonskim propisom kojim se uređuje oblast bezbednosti igračaka, mogu se izlagati i koristiti na sajmovima i izložbama, pod uslovom da je uz njih priložen znak koji jasno pokazuje da te igračke nisu usaglašene sa ovim zakonom i podzakonskim propisom kojim se uređuje oblast bezbednosti igračaka i da se neće isporučiti na tržištu Republike Srbije, dok se ne obezbedi njihova usaglašenost sa zahtevima ovog zakona i podzakonskog propisa kojim se uređuje oblast bezbednosti igračaka." (čl.51. Zakona o predmetima opšte upotrebe)
  6. "Proizvođač na igrački označava upozorenje na jasno vidljiv, lako čitljiv, razumljiv i pravilan način, i to na pričvršćenoj etiketi ili na ambalaži i, prema potrebi, na uputstvu za upotrebu koje se prilaže uz igračku. Male igračke koje se prodaju bez ambalaže, moraju da imaju pričvršćena odgovarajuća upozorenja. Ispred samog upozorenja treba da stoji reč "Upozorenje" ili "Upozorenja", u zavisnosti od slučaja. Upozorenja koja utiču na odluku o kupovini igračke, kao što su upozorenja kojima se utvrđuje najmanja i najveća starosna granica korisnika, kao i druga primenjiva upozorenja iz Priloga 5. ovog pravilnika treba da stoje na ambalaži za potrošača ili da na neki drugi način budu vidljiva za potrošača pre kupovine, uključujući i kupovinu putem interneta." (čl.6. Pravilnika o bezbednsoti igračaka)
  7. "Znak usaglašenosti koji se stavlja na igračku, i to na etiketu ili na ambalažu, treba da je vidljiv, čitljiv i neizbrisiv. U slučaju malih igračaka i igračaka koje sadrže male delove, znak usaglašenosti stavlja se na etiketu ili priloženo uputstvo. Ako, u slučaju igračaka koje se prodaju na stalcima za izlaganje, to nije tehnički moguće i pod uslovom da se stalak za izlaganje koristi kao ambalaža igračke, znak usaglašenosti se može staviti na stalak za izlaganje. Ako znak usaglašenosti nije vidljiv sa spoljne strane ambalaže, ukoliko ambalaža postoji, stavlja se barem na samu ambalažu.
  8. Znak usaglašenosti može da bude propraćen piktogramom ili bilo kojom drugom oznakom kojom se upozorava na poseban rizik ili upotrebu. Uz Srpski znak usaglašenosti se stavlja jedinstveni broj Imenovanog tela iz registra imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i poslednje dve cifre godine izdavanja isprave o usaglašenosti, ako je to telo sprovodilo, odnosno učestvovalo u ocenjivanju usaglašenosti.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft