Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

12.
jul
2022.
Carina

Postupanje sa robom koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja čiji vlasnici su brisani iz APR


 Postupanje sa robom koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja, a čiji vlasnici su brisani iz registra APR 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00047/2014- 17 od 17.9.2014. god.)

Držalac skladišta može se pojaviti pred carinskim organom, kao lice zainteresovano za okončanje postupka carinskog skladištenjam stavljanjem predmetne robe u slobodan promet. Međutim, u tom slučaju, držalac skladišta dužan je da carinskom organu podnese nekoliko dokumenata. Pored deklaracije za stavljanje u slobodan promet, dužan je da podnese i ugovor o uskladištenju, kao dokaz da je stekao založno pravo nad predmetnom robom. Takođe, dužan je carinskom organu dostaviti i dokaz da je, pored založnog prava, stekao i pravo da predmetnu robu proda. Kao dokaz da je stekao pravo prodaje, držalac, kod ugovora u privredi, carinskom organu dostavlja ovaj ugovor, a ukoliko je doneta i sudska odluka, može podneti tu odluku, kojom se nalaže prodaja stvari. Pored toga, carinskom organu mora dostaviti i dokaz da je korisnika skladišta obavestio o nameri prodaje predmetne robe.

Na držanje robe u skladištu se primenjuju i odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Naime, prema članu 737.  ovog zakona, ako ostavodavac ne podigne robu po isteku ugovorenog roka ili po isteku godine dana ako nije ugovoren rok za čuvanje, skladištar može za njegov račun prodati robu na javnoj prodaji, ali je dužan obavestiti ga prethodno o svojoj nameri i ostaviti mu naknadni rok najmanje od osam dana da robu podigne.

Ugovor o uskladištenju je privatnopravni ugovor, te je na skladištaru (držaocu carinskog skladišta) da, ceneći sve okolnosti slučaja, tj. sve činjenice u vezi sa potencijalnim ostavodavcem, odluči da li će ili ne zaključiti ugovor sa ostavodavcem ili, pak, da ugovori odgovarajuće obezbeđenje u slučaju neizvršenja ugovora od strane ostavodavca.

(Akt Uprave carina broj 148 - I - 030 - 01 - 303/4/2021 od 8. 7. 2022.)

Izvor:  Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, septembar 2014
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft