Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

15.
jul
2021.
Carina

Obezbeđenje carinskog duga deponovanjem gotovine


Prema carinskim propisima carinski organ može da odobri da dužnik položi obezbeđenje koje pokriva iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji odgovara carinskom dugu za dve ili više operacija, deklaracija ili carinskih postupka-zajedničko obezbeđenje, kao i obezbeđenje za plaćanje pojedinačnog carinskog duga (po jednoj carinskoj deklaraciji) - pojedinačno obezbeđenje.
 
Ako se zahteva obezbeđenje za poseban postupak ili privremeni smeštaj, a polaže se kao pojedinačno obezbeđenje deponovanjem gotovine, to obezbeđenje se polaže carinarnici nadležnoj za mesto u kojem je roba stavljena u poseban postupak ili se nalazi u privremenom smeštaju, a ista carinarnica i vraća iznos obezbeđenja, ako je poseban postupak okončan ili je nadzor nad privremenim smeštajem propisno završen. 
 
Obezbeđenje carinskog duga deponovanjem gotovine vrši se na sledeći način:
  • Uz deklaraciju za zahtevani carinski postupak (za privremeni smeštaj, postupak stavljanja robe u slobodan promet i posebne postupke, osim nostupka tranzita), dužnik, carinskoj ispostavi/referatu podnosi zahtev za deponovanje gotovine kao pojedinačnog obezbeđenja carinskog duga, za konkretnu deklaraciju (Prilog 1).
  • U podnetoj deklaraciji, u skladu sa Prilozima Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku, u rubrici 6 (Obezbeđenje) deklaracije za privremeni smeštaj treba da bude upisana šifra „3“- Obezbeđenje gotovinskim depozitom, odnosno u petoj podeli rubrike 47 (Obračun dažbina) JCI, treba da bude upisana šifra „S“- Obezbeđenje plaćanja duga sa pojedinačnim gotovinskim depozitom.
  • Nakon prihvatanja zahteva nadležna carinska ispostava/referat dužniku izdaje odobrenje za polaganje pojedinačnog obezbeđenja u kome navodi i broj računa na koji sredstva treba da se deponuju (rešenjem u vidu zabeleške na Prilogu 1).
  • Organizaciona jedinica za finansijsko-materijalne poslove nadležne carinarnice, nakon izvršene uplate, dužniku izdaje potvrdu da su sredstva uplaćena na depozitni račun carinarnice (Prilog 2).
  • Nakon dobijanja potvrde carinarnice da su sredstva uplaćena (Prilog 2), nadležna CI/CR može odobriti da se roba stavi u zahtevani postupak.
  • Po podnetom zahtevu dužnika (Prilog 3), a nakon gašenja carinskog duga, odnosno okončanja carinskog postupka u koji je roba bila stavljena, organizaciona jedinica za carinsko-upravni postupak nadležne carinarnice donosi rešenje kojim se odobrava da se deponovana sredstva vrate dužniku.
Izvor: Akt Uprave carina 148-1-030-01-217/3/2021 od 14.07.2021.


Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft