Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

17.
jun
2021.
Carinska tarifa

Nova Carinska tarifa za 2021. godinu


Nova Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu (CT2021 sa EAEU) je usvojena na sednici Vlade 16. juna 2021. godine.

Pravni osnov za donošenje ove uredbe je član 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi. Uredba pored nomenklature obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu. 

Osnovna Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu je u primeni od 1. januara 2021. godine i njom je Carinska tarifa usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2021. godinu (uključujući i izmene Kombinovane nomenklature iz decembra 2020. godine). Ona je stavljena van snage Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu, koja je u primeni od 20. maja 2021. godine i kojom je izvršeno usaglašavanje sa odredbama Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Republike Srbije i Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, radi omogućavanja njegove privremene primene od 20. maja 2021. godine.

U CT2021 sa EAEU je izvršeno usaglašavanja sa Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane.

Donošenje nove CT2021 je bilo neophodno, jer Sporazum sa EAEU ima uticaja na sve tarifne oznake obuhvaćene Carinskom tarifom za 2021. godinu (preferencijalne stope carine i kvote). Novine su sadržane u sledećim delovima Priloga CT2021 sa EAEU:
  • Deo I - oznaka EAEU za primenu ovog sporazuma i oznake za Republiku Jermeniju i Kirgisku republiku ;
  • Deo II - preferencijalne stope carine za primenu ovog sporazuma i
  • Deo IV nova tabela 1 sa kvotama za primenu ovog sporazuma.
CT2021 sa EAEU stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 10. jula 2021. godine. Od dana početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu.

NAPOMENA
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft