Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20.
maj
2021.
Devizno poslovanje

NBS donela podzakonski propis o deviznim plaćanjima u vezi sa digitalnom imovinom


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 49 od 14. maja 2021. godine objavljena je Odluka o obavljanju plaćanja u devizama u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom (dalje: Odluka). Skrećemo pažnju da Odluka nije doneta na osnovu Zakona o deviznom poslovanju, već na osnovu Zakona o digitalnoj imovini i Zakona o Narodnoj banci Srbije.

Premda je u tački 1. Odluke navedeno da se njom propisuju uslovi i način obavljanja plaćanja, prenosa i naplata u devizama u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom u Republici, kao i sa inostranstvom, Odlukom se, zapravo, uređuju i pitanja obavljanja transakcija i u dinarima.
 
U tom smislu, Odlukom je propisano da se sva plaćanja u Republici između rezidenata, kao i između rezidenata i nerezidenata, obavljaju isključivo u dinarima, odnosno kada se radi o:
  • transakcijama s digitalnom imovinom u postupku inicijalne ponude digitalne imovine, odnosno izdavanja te imovine u Republici;
  • transakcijama s digitalnom imovinom na sekundarnom tržištu u Republici, uključujući OTC tržište digitalne imovine.
Plaćanja sa inostranstvom, koja su u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom u postupku inicijalne ponude digitalne imovine, odnosno izdavanja te imovine u Republici, kao i u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom na sekundarnom tržištu u Republici, mogu se obavljati kako u devizama, tako i u dinarima. Interesantno je da su ovim odredbama Odluke, a kojima se uređuju pitanja plaćanja sa inostranstvom, obuhvaćene ne samo transakcije između rezidenata i nerezidenata, već i transakcije između nerezidenata.
 
Plaćanja sa inostranstvom koja se, u smislu ove odluke, obavljaju u devizama, uslovljena su obavezom odobrenog objavljivanja belog papira, odnosno naknadnog belog papira za digitalnu imovinu za koju je vezana transakcija, a u skladu sa Zakonom o digitalnoj imovini.
 
Najzad, kada se radi o plaćanjima sa inostranstvom, Odlukom je propisano da rezident – pružalac usluga povezanih s digitalnom imovinom može obavljati ova plaćanja pod uslovom da te transakcije izvršava za potrebe svog poslovanja, u skladu sa pribavljenim ovlašćenjima iz dozvole, odnosno saglasnosti.
 
Odlukom su propisani i jedno ograničenje, odnosno jedna zabrana:
  • ako digitalna imovina ima sve odlike finansijskih instrumenata, bez obzira na to da li se na tu imovinu primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala ili odredbe Zakona o digitalnoj imovini, na plaćanja sa inostranstvom se primenjuju ograničenja utvrđena Zakonom o deviznom poslovanju, a koja se odnose na plaćanja, naplaćivanja i prenos po osnovu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata;
  • u Republici je zabranjeno izvršavanje transakcija s digitalnom imovinom u efektivnom stranom novcu, uključujući i uplate i isplate preko kriptomata.
Odluka o obavljanju plaćanja u devizama u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno dana 22. maja 2021. godine, ali ima odloženu primenu i primenjivaće se od 29. juna 2021. godine.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft