Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

9.
april
2021.
PDV

Ko u komisonom izvozu dobara ostvaruje pravo na poresko oslobođenje po osnovu otpremanja dobara u inostranstvo


Poreski tretman realizacije ugovora o komisionu kod kojeg vlasnik dobara prenosi dobra komisionaru, a komisionar ih otprema u inostranstvo primaocu
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-734/2020-04 od 15.01.2021. god.)

Prometom dobara smatraju se i određene radnje usmerene ka dobrima (navedene u Zakonu), koje u momentu njihovog dešavanja ne dovode do prenosa prava raspolaganja na tim dobrima, već će do prenosa ovog prava doći u nekom drugom momentu, odnosno radnje čiji krajnji rezultat ne mora da bude prenos prava raspolaganja, ali koje se po svojoj suštini, smatraju prometom dobara.

Kod ugovora o komisionu, prometom dobara smatra se prenos dobara od strane vlasnika komisionaru i od strane komisionara primaocu. Kod realizacije ovih ugovora faktički dolazi do dva prometa dobara, i to do prometa dobara od strane vlasnika komisionaru i do prometa dobara od strane komisionara primaocu, pri čemu se oba prometa dešavaju u istom momentu, tj. u momentu kada je došlo do prometa dobara od strane komisionara primaocu dobara.

U skladu sa navedenim, u slučaju realizacije ugovora o komisionu, kod kojeg vlasnik dobara prenosi dobra komisionaru, a komisionar ih otprema u inostranstvo primaocu, za promet dobara koja komisionar otprema u inostranstvo primaocu Zakonom je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ako su ispunjeni svi uslovi propisani Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za otpremanje dobara u inostranstvo u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 2) Zakona, tj. za izvoz dobara može da ostvari obveznik PDV, ako poseduje dokaz o izvršenom izvozu dobara, tj. original ili overenu kopiju izvozne deklaracije izdate od strane nadležnog carinskog organa u skladu sa carinskim propisima, koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije. Naime, reč je o licu koje otprema dobara u inostranstvo. Kod realizacije ugovora o komisionu otpremanje dobara u inostranstvo vrši komisionar u svoje ime, a za račun vlasnika dobara, uz napomenu da se, u skladu sa Zakonom, isporuka dobara od strane vlasnika dobara komisionaru i otpremanje dobara u inostranstvo od strane komisionara kupcu dešavaju istovremeno. Na promet dobara koji vlasnik dobara vrši komisionaru (koji ta dobra otprema u inostranstvo) ne primenjuje se poresko oslobođenje iz člana 24. stav l. tačka 2) Zakona.
Izvor: 
Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2021 

KOMENTAR

Mišljenje ministarstva finansija je u skladu sa zakonom, ako je reč o “pravom” ugovoru o komisionu, gde komisionar ispostavlja fakturu stranom licu. U praksi se različiti ugovori poistovećuju sa ugovorom o komisionu gde komisonar deluje u svoje ime, a za račun komitenta.

Problem nije u tome što se formalno smatra da je reč o dva prometa, u suštini reč je u jednom prometu, s obzirom da nastanak poreske obaveza za promet od komitenta prema komisionaru i promet od strane komisionara stranom licu – primaocu dobara nastaje u istom momentu, odnosno u istom poreskom prometu.

Komitent u momentu otpremanja dobara u inostranstvo od strane komisionara, ispostavlja fakturu komisionaru sa obračunatim PDV (ne u momentu predaje robe radi otpremanja u inostranstvo; taj promet nije oporeziv). Komisionar može u istom poresku periodu da odbije od svoje poreske obaveze obračunati PDV od strane komitenta, tako da nema poreski teret po tom osnovu, pod uslovom da, u skladu sa zakonom, u istom poreskom periodu, ostvari poresko oslobođenje po osnovu otpremanja dobara u inostranstvu iz člana 24. stav 1. tačka 2) Zakona o PDV, što je i problem u praksi.

Naime, Poreska uprava u praksi, priznaje poresko oslobođenje po osnovu izvoza vlasniku robe, koji u skladu sa carinskim propisima nije navede u Rubrici 2. Pošiljalac/izvoznik JCI već komisionar, te nastaju problem kod priznavanja poreskog oslobođenja po osnovu izvoza dobara komisionaru koji faktički vrši izvoz robe. To sporno pitanje postoji unazad nekoliko godine, što ima za posledicu brojne sporove oko priznavanja poreskog oslobođenja. Nažalost i navedeno mišljenje nije decidno rešilo ovo pitanje.

Prema ovom mišljenju, citiramo: “Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za otpremanje dobara u inostranstvo u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 2) Zakona, tj. za izvoz dobara može da ostvari obveznik PDV, ako poseduje dokaz o izvršenom izvozu dobara, tj. original ili overenu kopiju izvozne deklaracije izdate od strane nadležnog carinskog organa u skladu sa carinskim propisima, koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije. Naime, reč je o licu koje otprema dobara u inostranstvo. Kod realizacije ugovora o komisionu otpremanje dobara u inostranstvo vrši komisionar u svoje ime, a za račun vlasnika dobara, uz napomenu da se, u skladu sa Zakonom, isporuka dobara od strane vlasnika dobara komisionaru i otpremanje dobara u inostranstvo od strane komisionara kupcu dešavaju istovremeno. Na promet dobara koji vlasnik dobara vrši komisionaru (koji ta dobra otprema u inostranstvo) ne primenjuje se poresko oslobođenje iz člana 24. stav l. tačka 2) Zakona.

Dakle, navodi se da poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 2) Zakona, ostvaruje obveznik PDV koji poseduje JCI da su dobra otpremljena u inostranstvo, da je to lice koje otprema dobra u inostrastvo, pa zatim da je to komisionar koji otprema dobra u inostranstvo ali za račun vlasnika dobra.

Prema našem mišljenju, navedeno mišljenje se može prihvatiti samo  ako se komisionaru priznaje pravo na poresko oslobođenje po osnovu izvoza robe na osnovu JCI u čijoj Rubrici 2 – pošljalac/izvoznik naveden komisionar.

Dakle u konkretnom slučaju, neophodno je da se jasno zauzme stav ko u komisonom izvozu dobara ostvaruje pravo na poresko oslobođenje po osnovu otpremanja dobara u inostranstvo.
 
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft