Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

15.
mart
2023.
Carina

Kako se pokreće postupak za ustupanje robe u korist države?


Prema članu 173. Carinskog zakona, stranu robu i domaću robu stavljenu u postupak upotrebe u posebne svrhe može, uz prethodnu saglasnost carinskog organa da ustupi državi nosilac postupka ili kada je to prihvatljivo, držalac robe. U članu 263. Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima propisano je da carinski organ može odbiti davanje saglasnostiza ustupanje robe u korist države, u skladu sa članom 173. Carinskog zakona, ako je ispunjen bilo kojiod sledećih uslova:
  1. roba se ne može prodati u carinskom području Republike Srbije ili bi trošak te prodaje bio nesrazmeran vrednosti robe;
  2. robu treba uništiti.
Prema tome, prvi korak u pokretanju postupka za ustupanje robe u korist države jeste obraćanje nosioca postupka ili, kada je to prihvatljivo, držaoca robe, nadležnom carinskom organu, radi dobijanja saglasnosti za ustupanje robe.
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft