Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

14.
april
2021.
Veterinarska kontrola

Izvoz hrane životinjskog porekla na tržišta istoka


IZVOZ HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA NA TRŽIŠTA ISTOKA

Pored velike konkurencije za stavljanje u promet mesa i proizvoda od mesa i proizvoda od mleka na tržišta EU, i stalnih ograničenja za  izvoz na tržište zemalja Evroazijske ekonomske unije zbog pojave afričke kuge svinja/AKS, subjekti u polovanju hranom u Srbiji, i država Srbija, su svoj izvozni potencijal okrenuli ka dalekim, istočnim tržištima.

Iako su troškovi prevoza i plasmana značajni, velika je i potražnja za mesom, te je jedan deo proizvođača našao interes za izvoz u zemlje Istoka, kao što su Kina, Vijetnam, Iran, za koje ne postoje značajno različiti standardi za proizvode od onih koji se primenjuju u Srbiji.

Izvoz mesa u NR Kinu dobija na značaju; za sada se izvozi meso goveda, dok proizvodi od mesa goveda i svinja još nisu odobreni postojećim protokolima. Izvoz mesa svinja je trenutno suspendovan zbog pojave bolesti AKS u određenim delovima zemlje, ali su Upravi Carine Kine, kao nadležnom organu za veterinarska pitanja, poslate mape sa regionima „slobodnim“ od zaraze i iz kojih bi se, u skladu sa međunarodnim standardima, moglo izvoziti meso svinja. Očekuje se odobrenje.

Postupak odobrenja izvoza u NR Kinu:subjekti zainteresovani za izvoz mesa goveda (i svinja) podnose zahtev Upravi za veterinu; veterinarski inspektori vrše pregled objekta i odobravaju izvoz na tržište NR Kine, nakon čega se popunjava zadati upitnik sa podacima o aktivnostima u objektu, planovima samokontrole, kapacitetima i dr. Upitnik se protokolarnim putem, preko ambasade RS u Kini dostavlja kineskim vlastima na odobrenje i nakon toga, stavlja na listu Uprave Carine Kine Home - GACC.

Zbog situacije sa COVID 19, postoje posebni protokoli koji se odnose na mere prevencije i postupanja u odnosu na virus SARS- COV-2; od standardnih mera higijene, PCR testiranja radnika pre proizvodnje hrane namenjene izvozu u Kinu, do dezinfekcije pošiljki i ambalaže. Kineska inspekcija sada zahteva da se organizuje “video” pregled objekta, radi utvrđivanja sprovođenja zahtevanih mera.

Sa Islamskom Republikom Iran sklopljen je protokol za izvoz govedjeg mesa. Uslovi za izvoz su usklađeni sa uslovima za izvoz na tržište EU, što znači da se zahteva da objekat u Srbiji bude odobren za izvoz u EU, u skladu sa EU Higijenskim paketom; da se poštuju zahtevi za zdravlje životinja propisani kodovima Međunarodne organizacije za zdravlje životinja/OIE. Dalje, strogo su propisane temperature mesa tokom skladištenja i transporta, zahtevi za sledljivost od farme do objekta za klanje, ispitivanje na BSE i prisutvo rezidua zabranjenih supstanci i veterinarskih proizvoda sprovedena i dokumentovana i dr. Zahtev za odobrenje izvoza, ako su prethodni uslovi ispunjeni, podnosi se Upravi za veterinu.

Tržište Vijetnama ima veliki potencijal za srpske proizvođače, jer postoji velika zanteresovanost za uvoz svinjskog mesa i proizvoda od mesa. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Vijetnama je zahtevalo od nadležnog organa Srbije da dostavi opsežan upitnik sa informacijama o organizacionoj strukturi, zdravstvenom statusu životinja, ispitivanjima koja se sprovode kod životinja i u hrani, laboratorijama, sistemu kontrole i dr. Očekuje se ubrzo odobrenje izvoza mesa i proizvoda od mesa na ovo tržište, a zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Upravi za veterinu.

Federacija Ujedinjenih Arapskih Emirata/UAE nema posebne uslove za izvoz proizvoda od mleka i mesa, već se uvoze proizvodi iz objekata koji su odobreni za izvoz u EU. Za ovo tržite su interesantni proizvodi od mesa goveda i sirevi “premium” kvaliteta. Posedovanje HALAL sertifikata nije obavezno, ali je preporučljivo, kao i poštovanje zahteva religije, odnosno da nijedna sirovina, začin, aroma poreklom od svinja, ne ulazi u proizvodnju. Za ovo tržište je karakteristično da pakovanje i izgled proizvoda imaju veliku važnost, tako da, pored toga što su zainteresovani za proizvode višeg kvaliteta (pršuta, polutvrdi sirevi), obraća se pažnja da i sama ambalaža bude “eksluzivnog” dizajna. Svi zainteresovani subjekti mogu se obratiti Upravi za veterinu za dalje smernice.
 
NAJAVA

WebSeminar na temu Izvoz hrane životinjskog porekla na tržišta istoka orgnizujemo 26.04.2021 godine.

Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft