Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

16.
januar
2023.
Carina

Aktivno oplemenjivanje - sporedni proizvodi


Saglasno članu 220. Carinskog zakona, u postupku aktivnog oplemenjivanja strana roba može se upotrebiti na carinskom području Republike Srbije u jednoj ili više radnji prerade, a data roba ne podleže: 
  1. Plaćanju uvoznih dažbina;
  2. Drugim dažbinama koje se plaćaju pri uvozu, u skladu sa posebnim propisima;
  3. Merama trgovinske politike, ako se njima ne zabranjuje ulazak robe na carinsko područje Republike Srbije ili izlazak iz tog područja.
Pod oplemenjivanjem, u smislu carinskih propisa, podrazumeva se neka od sledećih radnji:
  1. obrada robe, uključujući njenu montažu ili sklapanje ili njenu ugradnju u drugu robu,
  2. prerada robe,
  3. uništavanje robe,
  4. popravka robe, uključujući obnavljanje i njeno osposobljavanje za upotrebu,
  5. upotreba robe koja ne treba da se nađe u dobijenim proizvodima, ali koja omogućava ili olakšava proizvodnju tih proizvoda, i ako je u potpunosti ili delimično upotrebljena u procesu proizvodnje (pomoćna sredstva u proizvodnji).
"Normativ" podrazumeva količinu ili procenat dobijenih proizvoda koji se dobija radnjama prerade određenih količina robe stavljene u postupak aktivnog oplemenjivanja.

Za sprovođenje postupka aktivnog oplemenjivanja potrebno je odobrenje carinskog organa, koje se izdaje na zahtev lica koje sprovodi radnje prerade robe ili ugovara da se one sprovedu određenim redom, uz ispunjenost uslova propisanih Carinskim zakonom. Carinski organ određuje rok u kojem postupak aktivnog oplemenjivanja treba da se okonča, u skladu sa članom 187. Carinskog zakona, kojim je propisano da se poseban postupak, u koji spada i postupak aktivnog oplemenjivanja, okončava kada se roba stavljena u taj postupak ili se dobijeni proizvodi stave u novi carinski postupak, kada su izneti sa carinskog područja Republike Srbije, uništeni bez ostataka ili ustupljeni državi.

Prema Uredbi o carinskim postupcima i carinskim formalnostima, "glavni dobijeni proizvodi" su dobijeni proizvodi za koje je izdato odobrenje za aktivno oplemenjivanje, dok su "sporedni dobijeni proizvodi" dobijeni proizvodi koji su neophodan nusproizvod procesa prerade, osim glavnih dobijenih proizvoda.

Pomenuta uredba još definiše i "otpatke i ostatke", koji, između ostalog, podrazumevaju robu ili proizvode nastale postupkom prerade, koji nemaju nikakvu ili imaju neznatnu ekonomsku vrednost i koji se ne mogu koristiti bez dalje prerade, u kontekstu upotrebe u posebne svrhe ili aktivnog oplemenjivanja. 

Zaključak

Carinski zakon poznaje samo institut dobijenog proizvoda, tj. ne pravi razliku između glavnog i sporednog dobijenog proizvoda, za razliku od Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima.

S obzirom da je pomenutim članom 187. Carinskog zakona propisano da se poseban postupak, u koji spada i postupak aktivnog oplemenjivanja, okončava kada se dobijeni proizvodi stave u novi carinski postupak, kada su izneti sa carinskog područja Republike Srbije, uništeni bez ostataka ili ustupljeni državi, citirana odredba se može primeniti kako za glavne dobijene proizvode, tako i za sporedne. Tako, za sporedne dobijene proizvode moguće je odrediti drugi carinski postupak i vratiti ih u inostranstvo, kroz ponovni izvoz.

Takođe, jedan od mogućih načina postupanja sa sporednim dobijenim proizvodima, jeste i stavljanje tih proizvoda u slobodan promet. Na kraju, moguće je i uništenje sporednih dobijenih proizvoda.

Vlasnik proizvoda je slobodan prilikom izbora u pogledu daljeg postupanja sa sporednim dobijenim proizvodima. Međutim, ne može biti reči o apsolutnoj slobodi izbora, jer uvek treba voditi računa o prirodi proizvoda, ali i o zabranama i ograničenjima predviđenim za te proizvoda, ali nekim drugim propisima, a ne carinskim (kao što su, na primer, propisi o zaštiti životne sredine).

Razlika između sporednog dobijenog proizvoda i otpada ogleda se u tome što sporedni dobijeni proizvodi jesu proizvodi koji se nužno javljaju, kako im i samo ime kaže, kao sporedni proizvodi u postupku aktivnog oplemenjivanja i, kao takvi, razlikuju se od glavnog dobijenog proizvoda za čiju proizvodnju je bio i odobren postupak aktivnog oplemenjivanja. Dok je, prema Zakonu o upravljanju otpadom, otpad svaka materija ili predmet koji držalac odbacuje, namerava ili je neophodno da odbaci.

Kao zaključak nameće se sledeće - sporedni dobijeni proizvodi imaju određenu upotrebnu vrednost i ne moraju nužno biti uništeni (uništenje je samo jedna od mogućnosti) i ne moraju, po pravilu, da predstavljaju otpad.
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft