Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

12.
maj
2021.
Carinska tarifa

Nova Carinska tarifa za 2021. godinu


Nova Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu je usvojena na sednici Vlade 12. maja 2021. godine (CT2021 sa UK).

Pravni osnov za donošenje ove uredbe je član 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi. Uredba pored nomenklature obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu. 

Osnovna Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu je u primeni od 1. januara 2021. godine i njom je Carinska tarifa usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2021. godinu (uključujući i izmene Kombinovane nomenklature iz decembra 2020. godine).

U CT2021 sa UK je izvršeno usaglašavanja sa odredbama Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Republike Srbije i Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske (the Partnership, Trade and Cooperation Agreement between the Republic of Serbia and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), koji je potpisan 16. aprila 2021. godine, a čija privremena primena počinje 20. maja 2021. godine

Donošenje nove CT2021 je bilo neophodno, jer Sporazum ima uticaja na sve tarifne oznake obuhvaćene Carinskom tarifom za 2021. godinu (preferencijalne stope carine i kvote). Novine su sadržane u sledećim delovima Priloga CT2021 sa UK:
  • Deo I - oznaka GB za primenu ovog sporazuma;
  • Deo II - preferencijalne stope carine za primenu ovog sporazuma i
  • Deo IV nova tabela 3 sa kvotama (7/12 godišnje kvote) za primenu ovog sporazuma.
CT2021 sa UK stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 20. maja 2021. godine. Od dana početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft