Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

BREXIT

Opšti kontekst preferencijalne trgovine u zoni slobodne trgovine SSP EU27, EFTA, CEFTA i Turska od 01.01.2021. 

Shodno sporazumu koji je postignut između nadležnih tela Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske (dalje UK), okončan je tranzicioni period zaključno sa 31. decembrom 2020. u kome su se u trgovinskom i carinskom smislu primenjivali sporazumi i propisi EU koji su važili za svih 28 članica EU uključujući i UK.

Počevši od 01.01.2021. Evropska unija je carinsko područje 27 zemalja članica, čime je prestala mogućnosti slobodnog kretanja ljudi, roba i usluga između EU27 i UK.

U smislu preferencijalne trgovine, krajem 2020. godine prelaznim sporazumom su uređeni trgovinski odnosi između Evropske unije i UK (VB, Severne Irske).

Takođe, je neposredno krajem godine potpisan bileteralni sporazum o slobodnoj trgovini između UK i Republike Makedonije kao i između UK i AP KiM. U toku su pregovori između UK i ostalih zemalja zapadnog Balkana.


Komentar ovog objašnjenja Uprave carina koji sledi ne treba smatrati zamenom samog objašnjenja niti zakonskih tekstova, već ga treba koristiti zajedno kao sistematizovani i obrađeni pogled na promene koje su se desile u pomenutoj zoni slobodne trgovine.

U svim spornim slučajevima koji se mogu pojaviti u praksi vezano za BREXIT, potrebno je izvršiti konsultacije sa carinskim organima koji su odgovorni za ispravno sprovođenje odredbi dela sporazuma o slobodnoj trgovini i pravila o poreklu po PEM konvenciji koja su satavni deo sporazuma sa EU, EFTA i CEFTA članicama i Turskom.
REXIT I SMERNICE EU KAO PODRŠKA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA POSLOVANJE U NOVIM USLOVIMA, 
UTICAJ BREXITA NA ŠIRU ZONU SLOBODNE TRGOVINE U KOJOJ UČESTVUJE SRBIJA

Shodno sporazumu koji je postignut između nadležnih tela Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, u toku je završni tranzicioni period koji je započeo 1. februara sa trajanjem do 31. decembra 2020. u kome obe strane i dalje primenjuju sporazume i propise EU koji su važili i pre 01.februara 2020 za svih 28 članica EU.

Dakle, prema trenutnom stanju stvari, sa 01.01.2021. prestaje postojanje jedinstvenog tržišta i carinske unije između Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i mogućnosti slobodnog kretanja ljudi, roba i usluga. 

Ova činjenica ukazuje na neizbežan uticaj u poslovanju kako između privrednika EU i UK tako i šire uzimajući broj sporazuma o slobodnoj trgovini koje je EU zaključila sa različitim zemljama.

U trenutnoj situaciji poslovanja privrednih subjekata koje je dodatno otežano pandemijom izazvanom virusom COVID-19, činjenica o prestanku postojanja jedinstvene carinske teritorije EU i UK dodatno će uticati na pogoršanje poslovnog okruženja kompanija.

Taj pritisak će se i dalje pojačavati bez obzira na pregovore o kontrolisanom razlazu između EU i UK koji su u toku.

U napred navedenom smislu, u pokušaju što je moguće potpunije podrške kompanijama u poslovanju u EU i UK u predstojećem periodu počevši od 01.01.2021. Evropska komisija je objavila na svom sajtu određene smernice i niz uputstava o koracima koje bi trebalo preduzeti kako bi se amortizovale posledice koje mogu nastati od 01.01.2021. Pomenute smernice Evropske komisije su u vidu niz upita i sugestivnih rešenja i kao takve se ne mogu smatrati taksativnim rešenjima u realnom poslovnom okruženju koje će nastati.

Napred navedeno je sve u cilju pravovremene pripreme privrednih subjekata za donošenje svih potrebnih odluka i administrativnih procesa koje su potrebne do isteka 31.12.2020. jer nakon prelaznog perioda doći će do bitnih promena u poreskoj, carinskoj politici ali i drugim oblastima pravne regulative vezane za poslovanje u EU i u odnosu na Ujedinjeno Kraljevstvo.

Svakako da smernice Evropske komisije imaju intencije usmeravanja i pripreme EU kompanija na poslovno okruženje u kome će se naći, sa druge strane, moguće istupanje Ujedinjenog Kraljevstav iz jedinstvenog tržišta svakako će imati uticaja i na zemlje i regione koji su svoje poslovanje takođe bazirali ovom tržištu.

U tom smislu smernice Evropske komisije imaju značaja i za srpske firme i kompanije uz obaveštenja koja se očekuju od institucija Srbije.

Srbija u kontekstu Brexit-a u konstalaciji svojih trgovinskih odnosa

Svakako da napred navedene činjenice imaju i veliki značaj i za zemlje „partnere“ EU gde spada i Republika Srbija, uzimajući u obzir međunarodne sporazume i trgovinske ugovore ali i potrebu redefinisanja trgovinskog odnosa posebno sa UK kao ’’trećom zemljom’’ nakon 31.12.2020. 

Očekuje se da će u delu zakonodavstva i propisa Srbije doći do određenih promena i redefinisanja u delu trgovinskih odnosa sa ostalih 27 članica EU kao i posebno u odnosu na Ujedinjeno Kraljevstvo.

Što se tiče srpskih privrednika i načina postupanja nadležnih organa, u ovom trenutku u vezi izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz EU na snazi je objašnjenje Uprave carina Srbije br.148-II-483-01-25/3/2020 od 07.02.2020. koje glasi:

’Predmet: Istupanje Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske iz Evropske unije i Evropske zajednice za atomsku energiju

U vezi pravilne primene odredaba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane ( „Sl.glasnik RS-Međunarodni ugovori“, br. 83/2008), a imajući u vidu povlačenje Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske iz Evropske unije i Evropske zajednice za atomsku energiju, navodimo sledeće:

Ministarstvo Finansija je aktom broj 337-00-58/2020-17 od 05.02.2020. godine, obavestilo Upravu carine, da se odredbe Sporazuma odredaba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane, odnosno preferencijalni tretman na robu poreklom iz Velike Britanije i Republike Irske, primenjuju u toku tranzicionog perioda do 31.decembra 2020.godine, uz mogućnost produžavanja do 24 meseca, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.’’
 
Preporuke Evropske komisije o pripremi poslovanja kompanija sa UK od 01.01.2020 

BREXIT će uticati na vaše preduzeće ako...
 • Ono prodaje robu ili pruža usluge u Ujedinjenom Kraljevstvu; ili
 • Kupuje robu ili prima usluge iz Ujedinjenog Kraljevstva; ili
 • Prevozi robu preko teritorije Ujedinjenog Kraljevstva; ili
 • Upotrebljava materijale i robu iz Ujedinjenog Kraljevstva u trgovini shodno sporazumima o preferencijalnoj trgovini sa partnerskim zemljama EU;
U određenim se slučajevima na Severnu Irsku primenjuju posebne odredbe koje utiču na porez na dodatu vrednost (PDV/VAT), dažbine i carinu. Firme koje trguju sa Severnom Irskom ili preko nje trebaju biti obaveštene o navedenom i da shodno tome preduzmu odrđene mere. 
 
Šta napred navedeno znači?

Ako vaše preduzeće trguje s Ujedinjenim Kraljevstvom, prevozi robu preko Ujedinjenog Kraljevstva ili upotrebljava robu iz Ujedinjenog Kraljevstva za izvoz u okviru preferencijalnih trgovinskih sporazuma EU-a, trebalo bi se pripremiti za velike promene koje će uticati na poslovanje.

Nakon isteka prelaznog perioda u postupcima koji uključuju Ujedinjeno Kraljevstvo važiće iste carinske formalnosti kao i za bilo koju drugu zemlju van EU.

Oporezivanje i carinska unija

To će na primer značiti sledeće: 
 • Mora se podneti carinske deklaracije pri uvozu u Ujedinjeno Kraljevstvo ili izvozu robe iz UK ili prilikom tranzita robe kroz Ujedinjeno Kraljevo;
 • Uz carinsku deklaraciju moguće je da će trebati dostaviti i podatke o osiguranju i obezbeđenju;
 • Za uvoz ili izvoz određene robe (npr. otpada, određenih opasnih hemikalija, GMO-a) biće potrebna posebna dozvola;
 • Moraju se ispuniti dodatne formalnosti u slučaju uvoza akcizne robe (alkohola, duvana ili goriva) u Ujedinjeno Kraljevstvo ili izvoza te robe iz njega;
 • Po pravilu će se morati obračunati PDV u zemlji EU-a u koju se roba uvozi iz Ujedinjenog Kraljevstva. Biće oslobođenja plaćanja PDV-a u EU-u na svu robu koja se izvozi u Ujedinjeno Kraljevstvo ali se mora pridržavati svih pravila o PDV-u prilikom uvoza u Ujedinjeno Kraljevstvo;
 • Pri transakcijama sa Ujedinjenim Kraljevstvo morat će se pridržavati pravila i  postupaka za PDV koji se razlikuju od onih za transakcije unutar EU-a.
Navedene promene primjenjivaće se čak i ako EU i Ujedinjeno Kraljevstvo postignu ambiciozan sporazum o slobodnoj trgovini. Prethodno navedeno nije detaljno definisano, iz tog razloga bi trebalo imati pouzdane izvore informacija za sve pojedinosti o uticaju Brexita personalno i na samu firmu. U narednim stavkama su pojedinosti o tome kojim telima i institucijama bi se trebalo obratiti.

Trgovačka društva registrovana u Ujedinjenom Kraljevstvu

Od 01.01.2021. trgovačka društva osnovana u Ujedinjenm Kraljevstvu smaraće se  trgovačkim društvima iz treće zemlje. Njihova registracija će postati stvar prava države članice o trgovačkim društvima osnovanim u trećim zemljama. Poslovnice trgovačkih društava iz Ujedinjenog Kraljevstva u državama članicama Unije postaće poslovnice trgovačkih društava iz trećih zemalja. Ogranci trgovačkih društava iz Ujedinjenog Kraljevstva u Uniji su, u načelu, trgovačka društva iz EU će i dalje primjenjivati sve relevantne propise Evropske unije i država članica.

Promene bi mogle biti još ozbiljnije ukoliko se do kraja trenutno važećeg prijelaznog perioda ne postigne širi sporazum EU-a sa Ujedinjenim Kraljevstvom.

U tom slučaju, slede i carinske formalnosti:
 • Mora se platiti carina na robu koja se unosi u EU iz Ujedinjene Kraljevine;
 • Određene robe bi mogle podpasti pod režim kvota ukoliko se budu uvozile iz Ujedinjenog Kraljevstva u Evropsku uniju;
Pored navedenog, treba uzeti u obzir da materijali koji imaju poreklo Ujedinjenog Kraljevstva, neće više imati „preferencijalno poreklo” u okviru postojećih preferencijalnih sporazuma koje je zaključila Evropska unija.

Mere koje treba preduzeti u olakšanju poslovanja nakon okončanja prelaznog perioda 
 • Razmena informacija sa poslovnim partnerima. Kraj prelaznog perioda bi mogao uticati i na lanac nabavke privrednog društva sa posledicama na dobavljače, posrednike ili prevoznike;
 • Razmena informacija sa nadležnim lokalnim organima i centralama u cilju dobijanja pojedinosti i pojašnjenja vezano za isticanje prelaznog perioda;
 • Praćenje informacija preko WEB stranica Evropske komisije vezano za ’’obaveštenja u pripremi’’ u širokom rasponu tema u cilju pravovremene podrške u slučaju posledica izazvanih Brexit-a;  
Smernice Evropske komisije vezano za okončanje prelaznog perioda BREXIT-a 

U nameri da pomogne učesnicima ovog procesa, Evropska komisija objavljuje i ažurira preko 100 sektorskih smernica o pripravnosti učesnika tokom pregovora sa Ujedinjenim Kraljevstvom na osnovu člana 50. O mogućnosti istupanja zemalja članica iz Sporazuma o Evropskoj uniji.

Reč je o smernicama o pripravnosti koje se mogu naći pomoću sledećeg e-linka Evropske komisije.
 
Na osnovu gore navedenog e-linka, može se doći do pojedinačnih, sektorskih smernica Evropske komisije koje obuhvataju različite oblasti poslovanja

U tekstu koji sledi, izvršeno je grupisanje smernica po tematici radi lakšeg snalaženja.

CARINA, POREZI, DOZVOLE 
TRANSPORT
OSTALO 
Članak pripremio:
Mr. Aleksandar Pajić, 
Beograd,
14.10.2020.
MILŠPED GROUP
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft