Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

23.
februar
2021.
Carina

Utvrđivanje carinske vrednosti u slučajevima kada je roba predmet više uzastopnih preprodaja


Popunjavanje rubrika 2. i 8. JCI za stavljanje robe u slobodan promet u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku (,,Službeni glasnik RS“, br. 42/19 ... 126/20) u slučaju kada domaće lice kupi robu u inostranstvu, a zatim je, takođe u inostranstvu, prodaje drugom domaćem licu koje, zatim, tu robu stavlja u slobodan promet u Republici Srbiji, imajući pri tome u vidu važeće carinske propise Republike Srbije, kao i odgovarajuća tumačenja Tehničkog komiteta Svetske carinske organizacije data, pre svega, u savetodavnom mišljenju 14.1
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00699/2020-17 od 07.12.2020. god.)

U slučajevima kada je roba predmet više uzastopnih preprodaja koje prethode utvrđivanju carinske vrednosti radi stavljanja te robe u nameravani carinski postupak primenjuje se član 105. stav 1. Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima kojim je propisano da se transakcijska vrednost robe prodate za izvoz u carinsko područje Republike Srbije utvrđuje u trenutku prihvatanja deklaracije koja se odnosi na prodaju koja je izvršena neposredno pre nego što je roba uneta u to carinsko područje.

Za potrebe utvrđivanja carinske vrednosti primenom metoda transakcijske vrednosti, članom 123. Uredbe propisano je da se kao prateća isprava podnosi faktura koja se odnosi na deklarisanu transakcijsku vrednost.

U skladu sa delom IV. Pravilnika kojim je propisan način popunjavanja rubrika deklaracije za stavljanje robe u slobodan promet, u rubriku 2 (Pošiljalac/Izvoznik) upisuju se podaci koji se odnose na pošiljaoca robe odnosno poslednjeg prodavca robe pre uvoza u Republiku Srbiju.

rubriku 8 (Primalac) upisuju se podaci koji se odnose na primaoca odnosno uvoznika robe tj. na lice za čiji račun se podnosi deklaracija i koje je, u vreme prihvatanja deklaracije vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja robom.

U skladu sa prethodno navedenim, može se zaključiti da je u skladu sa carinskim propisima važan trenutak u kojem roba iz inostranstva biva uneta u carinsko područje Republike Srbije, i pri tome nije propisano da lica koja su učesnici kupoprodajne transakcije koja je izvršena neposredno pre nego što je roba uneta u carinsko područje Republike Srbije, treba da budu domaća ili strana lica.
Izvor  
Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2021
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft