Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

16.
maj
2019.
Carinska tarifa

Usvojene izmene Carinske tarife za 2019 godinu


Vlada Republike Srbije je na sednici 16. maja 2019. godine usvojila Uredbu o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu (u daljem tekstu: izmene CT2019).

 

Osnovni tekst Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu usvojena je na sednici Vlade Republike Srbije 29. novembra 2018. godine („Službeni glasnik RS”, broj 97/18) i primenjuje se od 1. januara 2019. godine. Ovom Uredbom nacionalna Carinska tarifa je usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2019. godinu

 

Izmene CT2019 bile su neophodne pre svega radi usklađivanja sa Zakonom o potvrđivanju Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske i Protokol III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske, („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 12/18) odnosno konkretno sa odredbama  Aneksa I Protokola  I (uvoz u Republiku Srbiju), koji stupa na snagu 1. juna 2019. godinе.

 

Takođe, ove izmene odnose se na dalja nomenklaturna usaglašavanja sa prevodom Kombinovane nomenklature Evropske unije za 2019. godinу, usaglašavanja skraćenica u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” i usklađivanje imena države „Republika Severna Makedonija” (umesto dosadašnjeg naziva „Republika Makedonija”) u Pregledu oznaka, simbola i skraćenica (Deo I Uredbe).

 

Uredbu o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS”, a primenjivaće se od 1. juna 2019. godine.U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 097 od 13.12.2018 godine, objavljena je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu

 

U Uredbi je izvršeno usaglašavanja nacionalne nomenklature sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2019. godinu (Uredba o sprovođenju EU broj 2018/1602 od 11. oktobra 2018. godine, objavljena u „Službenom listu EU" broj L 273 od 31.10.2018. godine), kao i transparentno prenošenje preferencijalnih stopa u skladu sa važećim sporazumima o slobodnoj trgovini.

 

Izmene Kombinovane nomenklature za 2019. godinu se odnose samo na četiri odeljka: Odeljak I (Žive životinje; Proizvodi životinjskog porekla), Odeljak V (Mineralni proizvodi), Odeljak XV (Prosti metali i proizvodi od prostih metala) i Odeljak XVI (Mašine, aparati i uređaji; Elektrotehnički proizvodi; Njihovi delovi; Aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, televizijski aparati za snimanje i reprodukciju slike i zvuka, delovi i pribor za te proizvode). Posmatrano na nivou Glava, promene su samo u Glavama 3, 27, 76 i 84. U ostalim Odeljcima i Glavama nema promena.

 

Zbog malog broja nomenklaturnih promena, ukupan broj tarifnih oznaka u Uredbi za 2019. godinu je ostao isti kao u 2018. godini – 10090, prosečna stopa carine 8,74%, broj novih tarifnih pozicija je 7, a broj nacionalnih tarifnih oznaka je 1003. U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 095 od 08.12.2018 godine, objavljen je prečišćen tekst Zakona o Carinskoj tarifi.

Članom 282. Carinskog zakona („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 095 od 8. decembra 2018. godine), propisano je da danom početka primene ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 3a Zakona o Carinskoj tarifi.


Član 3a važećeg Zakona o Carinskoj tarifi propisuje sledeće:


„Svrstavanje robe u Carinsku tarifu predstavlja određivanje tarifnog stava za tu robu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.


Odluke o svrstavanju koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem (Harmonized System Committee), a koje je kao klasifikaciona mišljenja u skladu sa članom 8. stav 2. Međunarodne Konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 6/87, 14/91 i "Službeni list SRJ", broj 2/97) potvrdila Svetska carinska organizacija, obavezne su za primenu.


Odluke o svrstavanju objavljene u „Službenom listu Evropske Unije“ („Official Journal of the European Union“) obavezne su za primenu.


Odluke o svrstavanju iz st. 2. i 3. ovog člana, koje su do sada donesene i koje budu donete objavljivaće se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.“


Na osnovu ovog ovlašćenja, Ministarstvo finansija je u periodu od 2013. godine do sada objavilo ukupno 671 Odluka o svrstavanju EK, kao i 39 setova Odluka o svrstavanju koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem SCO na 23. – 61. zasedanja (maj 1999. – mart 2018. godine). Odluke o svrstavanju EK se objavljuju u „Službenom listu Evropske Unije“ u pravnoj formi Uredbi EK o sprovođenju u vezi sa svrstavanjem robe prema Kombinovanoj nomenklaturi.


Prema članu 283. novog Carinskog zakona, ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje protekom roka od šest meseci od dana stupanja na snagu.


Kako je Carinski zakon objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 095 od 8. decembra 2018. godine, on stupa na snagu 16. decembra 2018. godine, a počeće da se primenjuje 16. juna 2019. godijne. Prema tome, navedene odredbe člana 3a Zakona o Carinskoj tarifi prestaće da se primenjuju od tog datuma – od 16. juna 2019. godijne. U međuvremenu sve odluka o svrstavanju EK i odluke o svrstavanju koje je doneo HS komitet SCO biće objavljivane na osnovu pravnog osnova iz Zakona o Carinskoj tarifi.Vlada Republike Srbije je na sednici 17.jula 2018. godine usvojila Uredbu o izmenama i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinuovde

 • U Glavi 15, posle Dodatne napomene 4, dodaje se Dodatna napomena 5
 • U Glavi 17, u Dodatnoj napomeni 5, posle stava 1. dodaje se stav 2,
 • U Glavi 22. izmenjena Dodatna napomena 10.
 • U Glavi 27, izmenjena Dodatna napomena 2.  

Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Objavljena je u  „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, broj 056 od 18.07.2018 godine.Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o ulaganjimaovde na sednici Vlade održanoj 21. jna 2018. godine doneta je Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opremeovde

 

Uredba je objavljena „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, broj 048/018 od 22. juna 2018. godine .

 

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, način i postupak oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme stranog ulagača, osim poreza na dodatu vrednost.

 

Maksimalni dozvoljeni iznos sredstava podsticaja propisani su članom 3. Uredbe i iznose:

 • za velika privredna društva može se utvrditi najviše do 50% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta 
 • za srednje privredno društvo može se utvrditi najviše do 60% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta, 
 • za mala privredna društva najviše do 70% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta

Ostvarivanje prava na oslobođenje propisani su članom 4. Uredbeovde

 

Visina oslobođenja propisana je članom 5. Uredbeovde

 

Rok za ostvarenje prava na oslobođenje propisan je članom 6. Uredbeovde

 

Postupak za ostvarivanje povlastice (Zahtev za oslobođenje ulagača) propisan je članom 7. Uredbeovde

 

Zabrana otuđenja i ograničenje raspolaganja su propisani članovima 8. i 9. Uredbeovde, i to:

 • Trajanje ograničenja u pogledu prava raspolaganja uvezenom opremom oslobođenom od plaćanja uvoznih dažbina – član 8. ovde i
 • Carinski nadzor – član 9. ovde

Prelazne i završne odredbe se odnose na okončanje započetih postupaka i propisane su članom 10. Uredbe ovde

 

Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja - 30. juna 2018. godine.Vlada Republike Srbije je na sednici 6. februara 2018. godine usvojila Uredbu o izmenama i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinuovde

 

Osnovna Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu, kojom je nacionalna Carinska tarifa usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2018. godinu, doneta je 24. novembra 2017. godine, objavljenau „Službenom glasniku RS”, br. 109/17 od 5. decembra 2017. godine, a u primeni od 1. januara 2018. godine.

 

Razlozi za izmene i dopunu CT2018 su sledeći:

 • dalje usaglašavanje sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2018. godinu u Glavi 17 i Glavi 22 Carinske tarife - Dodatne napomene,
 • ispravke preferencijalnih stopa carine u Glavi 19 za primenu Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA, i
 • ispravke stopa carine u Glavi 87 u skladu sa Zakonom o Carinskoj tarifi  i preferencijalnih stopa carine za primenu Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije.

Izmene i dopuna CT2018 stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 115 od 22.12.2017.godine, objavljene su:

 • Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godiniovde
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 109 od 05.12.2017.godine, objavljena je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinuovde

 

Vlada Republike Srbije je na sednici 24. novembra 2017. godine usvojila Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu (CT2018).

 

Pravni osnov za donošenje CT2018 je član 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09).

 

Usklađivanje nomenklature vrši se u skladu sa međunarodnim ugovorima i to usklađivanje obuhvata izmene, odnosno dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, napomena i Osnovnih pravila za primenjivanje Carinske tarife. Uredbom se ne mogu menjati stope carine utvrđene Zakonom o Carinskoj tarifi.

 

U CT2018 je izvršeno usaglašavanja nacionalne nomenklature sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2018. godinu, kao i transparentno prenošenje preferencijalnih stopa u skladu sa važećim sporazumima o slobodnoj trgovini.

 

CT2018 sadrži Prilog koji se sastoji iz četiri dela:

 • Deo I  - Osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife i Pregled oznaka, skraćenica i simbola,
 • Deo II - Carinska tarifa za 2018. godinu
 • Deo III - Korelaciona tabela CT2017-CT2018 i
 • Deo IV - Tabele sa kvotama.

CT2018 stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2018. godine.Vlada Republike Srbije je na svojoj sednici od 29.11.2016.godine, usvojila Uredbu o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2017.godinu. 

 

Uredba je objavljena u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 097 od 07.12.2016.godineovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 098 od 01.12.2015.godine, objavljena je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu (u daljem tekstu: CT2016)ovde

 

Pravni osnov za donošenje CT2017 je član 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi prema kome Vlada uredbom najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

 

U CT2017 je izvršeno usaglašavanja nacionalne nomenklature sa Harmonizovanim sistemom naziva i šifarskih oznaka roba Svetske carinske organizacije (verzija HS2017) i Kombinovanom nomenklaturom EU za 2017. godinu, kao i transparentno prenošenje preferencijalnih stopa u skladu sa važećim sporazumima o slobodnoj trgovini.

 

U CT2017 je izvršeno i prenošenje preferencijalnih stopa za 2017. godinu u skladu sa svim važećim sporazumima o slobodnoj trgovini (SSP, CEFTA, EFTA, Turska, Ruska Federacija, Belorusija i Kazahstan).

 

CT2017 stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2017. godine.

 

Carinska tarifa onlineovde   

Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft