Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

8. oktobar 2018. Veterinarska kontrola Pravilnik o karantinu za uvezene životinje
1. septembar 2018. Hemikalije Ekološke takse
12. jul 2018. Bezbednost hrane Pravilnik o prehrambenim aditivima
30. jun 2018. Hemikalije Kvalitet derivata nafte
4.
mart
2019.
Carinska tarifa

Sumnje u prijavljenu cenu robe široke potrošnje


U slučaju postojanja sumnje u realnost prijavljene cene robe, a u cilju donošenja pravilne odluke o prihvatljivosti prijavljene cene, carinski organ će od uvoznika, u skladu sa članom 53. Carinskog zakona, pisanim putem tražiti kompletnu dokumentaciju vezanu za konkretan spoljnotrgovinski posao, pre svega kupoprodajni ugovor (i njegov prevod) sa aneksima i prilozima, cenovnike, ponudu, porudžbenicu, izvoznu carinsku deklaraciju, dokaze o izvršenom plaćanju prema inostranstvu i sl.

U slučajevima za koje se utvrdi da prijavljena cena značajno odstupa od podataka o cenama koje su sadržane u raspoloživim podacima iz Informacionog sistema carinske službe, a od uvoznika ne dobije potrebne dokaze koji bi otklonili postojeću sumnju, shodno članu 131. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robam, carinski organ će vrednost utvrditi u skladu sa čl. 40. čl. 41, odnosno članom 45. Carinskog zakona uz fleksibilnu primenu čl. 40. i 41. tog zakona imajući u vidu razumna odstupanja propisana članom 45. istog zakona.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft