Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20.
maj
2019.
PDV

Strano lice koje obavlja oporezivi promet dobara


Prema odredbi člana 8. stav 1. Zakona o PDV, poreski obveznik je lice, uključujući i lice koje u Republici nema sedište, odnosno prebivalište (u daljem tekstu: strano lice), koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti.

U skladu sa citiranom odredbom Zakona o PDV, strano lice koje obavlja oporezivi promet dobara i usluga na teritoriji Republike obveznik je PDV za taj promet. Strano lice koje obavlja oporezivi promet dobara i usluga na teritoriji Republike u skladu sa članom 10. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV, poreski dužnik je za taj promet dobara i usluga. Izvršavanje obaveza po tom osnovu (obračunavanje i plaćanje PDV, podnošenje evidencione i poreske prijave, izdavanje računa i dr.) strano lice vrši preko poreskog punomoćnika za PDV kojeg je dužno da odredi.

Obaveza određivanja poreskog punomoćnika propisana je članom 10.a Zakona o PDV, a način i postupak tog određivanja bliže je uređen Pravilnikom o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost

Određivanje poreskog punomoćnika za porez na dodatu vrednost mora odobriti poreski organ.
 
Izuzetno, u skladu sa članom 10a stav 2. Zakona o PDV strano lice nije dužno da odredi poreskog punomoćnika ako isključivo vrši promet dobara i usluga obveznicima PDV, odnosno licima iz člana 9. Stav 1. Zakona o PDV (državni organi)
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft