Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

25.
septembar
2020.
Devizno poslovanje

Prodaja dobara, koja se nalaze u inostranstvu, od strane rezidenta drugom rezidentu


Propisima o deviznom poslovanju uređeno je obavljanje platnih transakcija između rezidenata i nerezidenata po tekućim i kapitalnim poslovima koji su dozvoljeni Zakonom o deviznom poslovanju (dalje: Zakon).

Prema članu 3. Zakona, plaćanje, naplaćivanje i prenos po tekućim poslovima između rezidenata i nerezidenata vrši se slobodno, a obuhvata:
  1. plaćanja po osnovu spoljnotrgovinskih poslova i po drugim tekućim poslovima sa inostranstvom u smislu zakona koji uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje;
  2. plaćanja po osnovu otplate dela glavnice i kamata na kredite;
  3. povraćaj sredstava uloženih u investicije, kao i prenos u inostranstvo i unos dobiti po osnovu direktnih investicija;
  4. prenose u korist fizičkih lica po osnovu: penzija, invalidnina i ostalih socijalnih primanja, prenose po osnovu poreza i taksi, međudržavne saradnje, likvidiranih šteta po osnovu ugovora o osiguranju, prenose po osnovu pravnosnažnih i izvršnih odluka, prenose po osnovu dobitaka u igrama na sreću, naknada za koncesije, članarina i kazni (penala) i druge prenose, kao i prenose po osnovu iznosa troškova potrebnih za izdržavanja porodice.
Kako je osnov transakcije, prema navodima pretplatnika, promet robe između dva pravna lica, podsećamo da je članom 2. stav 1. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju propisano da spoljnotrgovinski promet robe i usluga obuhvata promet koji se obavlja između domaćih i stranih lica na osnovu ugovora zaključenih u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim ugovorima.

Shodno navedenom, PROMET IZMEĐU DVA DOMAĆA LICA NE SMATRA SE SPOLJNOTRGOVINSKIM PROMETOM, u smislu člana 2. stav 1. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, odnosno ne smatra se tekućim poslom, u smislu člana 3. Zakona.

Najzad, članom 34. Zakona propisano je da se plaćanje, naplaćivanje i prenos između rezidenata i između rezidenata i nerezidenata u Republici vrši u dinarima, osim u izuzecima propisanim istim članom ovog zakona, a u kojima se plaćanje, naplaćivanje i prenos u Republici mogu vršiti i u devizama. Uzimajući u obzir sve navode iz pitanja pretplatnika, smatramo da se na opisanu situaciju ne može primeniti član 34. Zakona, odnosno da konkretan slučaj nije obuhvaćen izuzecima u kojima se platne transakcije u Republici mogu vršiti i u devizama.

Prema tome, kako se promet između dva domaća lica ne smatra spoljnotrgovinskim prometom, u smislu Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, bez obzira na mesto obavljanja prometa, te kako se transakcija po tom poslu ne može smatrati transakcijom po tekućem poslu, u smislu Zakona, niti je ista obuhvaćena izuzecima propisanim članom 34. Zakona, smatramo da nema osnova za primenu propisa o deviznom poslovanju u konkretnom slučaju.

Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft