Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

8. maj 2019. Carinska tarifa Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom
25. april 2019. Carina Uvoz/izvoz medicinskih sredstava
24. april 2019. Pojednostavljeni postupci Kućno carinjenje
23. april 2019. Carinski prekršaji Naknadna kontrola i prekršajna odgovornost
9.
januar
2019.
PDV

Primena propisa o PDV


Obaveštavamo obveznike PDV da je 1. januara 2019. godine otpočela primena Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednostovde, kojim je, između ostalog, izvršena  izmena i dopuna za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza iz člana 24. stav 1. tačka 4), ovog zakona, koje se odnosi na promet dobara koje putnik otprema u inostranstvo u svom prtljagu. popoularno nazvano "tax free".

Prema novom izmenjenom članu 24. stav 1. tačka 4) Zakona o PDV, PDV se ne plaća na  promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe, ako:
 • putnik u Republici nema prebivalište ni boravište, 
 • se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara, 
 • je ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uključujući PDV, 
 • obveznik PDV poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo. 
Poresko oslobođenje po ovom osnovu ne  može se ostvariti za:
 1. akcizne proizvode (to bi bili: cigarete i ostali duvanski  proizvodi; kafa;  alkoholna pića);
 2. dobra za opremanje i snabdevanje bilo kog prevoznog sredstva za privatne potrebe ( gorivo, rezerni delovi dr.)
Poresko oslobođenje po ovom osnovu obveznik PDV ostvaruje u poreskom periodu u kojem poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo.

Obveznik je dužan da obračunati PDV pri kupovini dobara vrati putniku, odnosno drugom podnosiocu zahteva ako u roku od šest meseci od dana izdavanja računa za taj promet dostavi obvezniku PDV dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo.

S tim u vezi, tom izmenom zakona dato je ovlašćenje ministru finansija da bliže uredi način i postupak ostvarivanja tog poreskog oslobođenja.

Ministar finansija, na osnovu tog ovlašćenja, bliže je uredio način i postupak ostvarivanja ovog poreskog oslobođenja kao i način i postupak povraćaja plaćenog PDV stranom državljaninu, kroz izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, koje su objavljenu u “Sl. glasniku RS”, broj 104/18, a stupile su  snagu takođe 1. januara 2019. godine. 

Način i postupak ostvarivanja ovog poreskog  oslobođenja, šta se smatra ličnim prtljagom i dokazima da je putnik otpremio dobra u inostranstvo, kao i način i postupak vraćanja PDV stranom državljaninu, uređen je novim, izmenjenim članom 5, i novododatim čl. 5a, 5b, 5v, 5g i 5d  tog pravilnika.

 

Takođe obaveštavamo obveznike PDV da je ministar finansija doneo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS, broj 104/18, a stupio je na snagu 1. januara 2019. godine.

Pored određenih peciziranja, navedenom izmenom pravilnika propisano je da se zahtevi za refakciju PDV  na obrascima:
 1. REF 1 - Zahtev stranog obveznika za refakciju;
 2. REF 2 - Zahtev humanitarne organizacije za refakciju;
 3. REF 3A - Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju;
 4. REF 5 - Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju,
podnose isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, a  rešenje o refakciji PDV, u elektronskom obliku.

Napominjemo da je Poreska uprava na svom sajtu objavila Korisničko upustvo za portalsku aplikaciju – Projekat Refakcija i oslobođenje od PDV, kojim je detaljno izloženo podnošenje zahteva za refakciju elektronskim putem.
 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 104 od 28.12.2018 godine, objavljeni su 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Od 1. januara 2019. godine, u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 4) Zakona o PDV, poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog PDV odnosi se na promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtlјagu, za nekomercijalne svrhe, uz istovremenu ispunjenost propisanih sledećih uslova:
   • putnik u Republici nema prebivalište ni boravište, 
   • se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara, 
   • da je ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uklјučujući PDV;
   • da obveznik PDV poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo.
Poresko oslobođenje ne odnosi se na promet dobara koja se smatraju akciznim proizvodima u skladu sa zakonom kojim se uređuju akcize.
 
Prebivalištem, odnosno boravištem smatra se mesto upisano u pasošu, ličnoj karti ili drugom dokumentu koji se u skladu sa zakonom smatra identifikacionom ispravom u Republici.
 
PDV koji je plaćen kao deo naknade za promet dobara vraća se putniku, odnosno drugom podnosiocu zahteva ako u roku od šest meseci od dana izdavanja računa za taj promet dostavi obvezniku PDV dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo. 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 060 od 03.08.2018 godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDVovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 052 od 06.06.2018 godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaciovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 048 od 22.06.2018 godine, objavljeni su:
 1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog porezaovde
 2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDVovde
 3. Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometuovde
 4. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDVovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 030 od 20.04.2018 godine, objavljen je:
 1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednostovde
 2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administracijiovde


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na doatu vrednostovde
 • Predlaže se da se po posebnoj stopi PDV od 10% oporezuje promet i uvoz potpune i dopunske smeše za ishranu stoke, a ne samo kompletne krmne smeše za ishranu stoke.
 • Predlaže se propisivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja se unose u slobodnu zonu, prevozne i druge usluge koje su neposredno povezane sa tim unosom i promet dobara u slobodnoj zoni, a koji se vrši stranom licu koje ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV – korisnikom slobodne zone da ta dobra ugradi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo. 
 • Predlaže se da jedan od momenata za nastanak poreske obaveze za usluge povezane sa uslugama prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine, bude dan izdavanja računa. Naime, s obzirom da je za usluge prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine propisano da poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji – promet, avansno plaćanje, odnosno naplata i izdavanje računa, a da je za korišćenje ovih usluga veoma često potrebna i tehnička podrška u smislu dodatnih usluga kojima se omogućava njihovo nesmetano korišćenje, predlaže se da se za usluge povezane sa uslugama prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine, izjednači nastanak poreske obaveze.
 • Predlaže se propisivanje prava na refakciju PDV stranim obveznicima koji vrše oporeziv promet dobara i usluga u Republici Srbiji za koji obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara i usluga. 
 • Predlaže se da se za bebe rođene zaključno sa 30. junom 2018. godine može ostvariti pravo na refundaciju PDV za hranu i opremu za bebe u skladu sa članom 56b Zakona o porezu na dodatu vrednost


U  "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 119 od 29.12.2017.godine, objavljen je Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometuovde


U  "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 119 od 29.12.2017.godine, objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDVovde


Miniustarstvo finasnija - Sektor za fiskalni sistem, zauzelo je stav da se na promet i uvoza dobara, dijetetskog proizvoda - dodatka ishrani koja sadrze riblje ulje, PDV obračunava i plaća po opštoj stopi 20% obzirom da se predmetna dobra ne smatraju uljem od riba u smislu člana 23. stav 2.tačka 1) Zakona o porezu an dodtu vrednostovde


 "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 082 od 28.09.2015.godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog porezaovde
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft