Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

18.
jun
2019.
Carina

Pravilnik o popunjavanju JCI


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 042 od 14.06.2019 godine, objavljen je Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Početkom primene novih carinskih propisa došlo do izvesnih izmena u definiciji „izvoznika”, te ovim putem vas obaveštavamo da je Prilogom 5. Pravilnika-Popunjavanje Jedinstvene carinske isprave, u delu III - Način popunjavanja rubrika JCI za izvoz, ponovni izvoz, privremeni izvoz robe i pasivno oplemenjivanje, propisano da se Rubrika 2 (Pošiljalac/Izvoznik) popunjava tako što se upisuju:
  • u prvi red (gornji desni ugao) - PIB pošiljaoca, odnosno izvoznika robe. Ako lice nema PIB upisuje se odgozarajuća šifra iz Kodeksa šifara;
  • u drugi red - naziv pošiljaoca, odnosno izvoznika robe;
  • u treći red sedište, odnosno prebivalište, odnosno boravište i adresa pošiljaoca, odnosno izvoznika robe.
Pošiljalac, odnosno izvoznik je lice iz člana 2. tačka 20) Uredbe.

U smislu navedenog podsećamo da je u skladu sa članom 2. tačka 20) Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima „IZVOZNIK” 
  1. fizičko lice koje prevozi robu koja se iznosi iz carinskog područja Republike Srbije, ako se ta roba nalazi u ličnom prtljagu tog fizičkog lica;
  2. u ostalim slučajevima:
  •  lice poslovno nastanjeno u carinskom području Republike Srbije koje ima ovlašćenje za odlučivanje o iznošenju robe iz carinskog područja Republike Srbije,
  • lice poslovno nastanjeno u carinskom području Republike Srbije koje je strana u ugovoru na osnovu kojeg se roba iznosi iz carinskog područja Republike Srbije, ako se ne primenjuje alineja prva ove pod tačke.
Takođe, podsećamo carinarnice da je Prilogom 5. Pravilnika-Popunjavanje Jedinstvene carinske isprave, u delu IV- Način popunjavanja rubrika JCI za stavljanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz, aktivno oplemenjivanje, ponovni uvoz, carinsko skladištenje i uništenje robe, propisano da se Rubrika 8 (Primalac) popunjava se tako što se upisuje:
  • u prvi red (gsonji desni ugao) - PIB primaoca robe. Ako lice nema PIB, upisuje se odgovarajuća šifra iz Kodeksa šifara;
  • u drugi red - naziv primaoca robe;
  • u treći red - sedište, odnosno prebivalište ili boravište i adresa primaoca robe.
Primalac odnosno uvoznik robe je lice za čiji račun se podnosi deklaracija i koje je, u vreme prihvatanja deklaracije vlasnik robe ili ima slična prava raspolaganja robom.

U Prilogu 8. Pravilnika - Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku, u delu VIII-Vrsta posla, dodata nova šifra u rubrici 24 - „92” — Ulog domaćeg lica.

U Prilogu 8. Pravilnika - Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku, u delu XV. Zakonski osnov za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po carinskom i drugim zakonima, šifre ostale neizmenjene u odnosu na ranije važeći Pravilnik, uz napomenu da je u navedenom delu upodobljen zakonski osnov za primenu istih.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft