Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

15.
februar
2019.
Carinski prekršaji

Postupanje po presudama prekršajnih sudova radi naplate protivvrednosti robe


Odredbom čl. Z11. stav 1. Zakona o prekršajima propisano je da zaštitnu meru oduzimanja predmeta izvršava organ u čijoj nadležnost spada izvršenje odnosno nadzor nad izvršenjem propisa po kojima je zaštitna mera izrečena, ako zakonom nije drugačije određeno. Odredbom stava 3. istog člana Zakona propisano je da ako je učinilac samovoljno otuđio ili uništio predmet prekršaja ili na drugi način onemogućio izvršenje, posebnim rešenjem suda obavezaće se da plati novčani iznos koji odgovara tržišnoj vrednosti tog predmeta u trenutku donošenja rešenja.

Odredbom člana 314. stav 1. Zakona o prekršajima propisano je da novčanu kaznu za prekršaj, troškove prekršajnog postupka kao i druge novčane iznose koji su dosuđeni po osnovu naknada štete, na osnovu imovinskopravnog zahteva ili po osnovu oduzimanja imovinske koristi, izvršava prekršajni sud, koji ih je izrekao, odnosno sud na čijem području je izdat prekršajni nalog.

Imajući u vidu napred navedene odredbe Zakona o prekršajima, eksplicitno je propisano da se izvršenje zaštitne mere oduzimanja predmeta sprovodi od strane organa u čiju nadležnost spada izvršenje ove zaštitne mere, a u slučaju otuđenja ili uništenja predmeta prekršaja sud će obavezati, posebnim rešenjem, da se plati novčani iznos koji odgovara tržišnoj vrednosti tog predmeta u trenutku donošenja rešenja.

Takođe, ukazano je i na odredbu člana 312. Zakona o prekršajima kojom je propisano da su organi koji su po ovom zakonu obavezni da izvršavaju zaštitne mere, dužni da o izvršenju zaštitne mere obaveste sud koji je meru izrekao.

Uzimajući u obzir sve prethodno izneto, u vezi sa sprovođenjem napred navedene zaštitne mere, odnosno plaćanja novčanog iznosa koji odgovara tržišnoj vrednosti tog predmeta u trenutku donošenja rešenja, nije moguće ukoliko rešenje nadležnog suda ne postoji. Tek donošenjem rešenja nadležnog suda može se sprovesti ova zaštitna mera, shodno čl. 311. Zakona o prekršajima.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft