Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20. februar 2020. Devizno poslovanje Оdluka о uslovima za držаnje dеvizе u inоstrаnstvu
19. februar 2020. Bezbednost hrane Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane
18. februar 2020. Devizno poslovanje Odluka o jedinstvenoj tarifi Narodna banke Srbije
14. februar 2020. Carinska tarifa Izmene i dopune Carinske tarifa za 2020
20.
septembar
2019.
PDV

Poreski tretman uvoza mašine koja je privremeno izvezena radi popravke u garantnom roku


Poreski tretman uvoza dobra (mašine) koja je privremeno izvezena radi popravke u garantnom roku 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-541/2017-04 od 22.12.2017. god.) 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednostovde, na uvoz dobra koje je privremeno izvezeno radi popravke u garantnom roku, PDV se obračunava i plaća na osnovicu koju čini naknada koju je obveznik platio ili treba da plati za popravku predmetne mašine, a ako se ta naknada ne plaća, osnovicu čini porast vrednosti mašine nastao popravkom. U ovom slučaju, u osnovicu za obračun PDV uračunavaju se i carina i druge uvozne dažbine, kao i ostali javni prihodi (osim PDV) i svi sporedni troškovi koji su nastali do prvog odredišta u Republici. Na PDV pri uvozu dobara primenjuju se carinski propisi, a za obračun i naplatu PDV pri uvozu dobara nadležan je carinski organ koji sprovodi carinski postupak, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Utvrđivanje vrednosti dobara koja se uvoze vrši nadležni carinski organ u skladu sa carinskim propisima.

Prema tome, na uvoz mašine koja je privremeno izvezena radi popravke u garantnom roku, PDV se obračunava na osnovicu koju čini naknada koju je obveznik platio ili treba da plati za popravku predmetne mašine. Obračunati PDV plaća se u skladu sa Zakonom. Ako se popravka mašine koja je privremeno izvezena radi popravke u garantnom roku vrši bez naknade, a u slučaju kada nadležni carinski organ u skladu sa carinskim propisima ne utvrđuje vrednost mašine pri uvozu, na uvoz te mašine PDV se ne obračunava i ne plaća, s obzirom da se, u skladu sa Zakonom, smatra da nije došlo do porasta vrednosti mašine. Pored toga, ukazujemo da se odredba člana 6. stav 1. tačka 2) Zakona i Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršenovde ne primenjuju kod uvoza dobara.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft