Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

10. jun 2019. Carinska tarifa Naknadna kontrola dokaza o poreklu robe
10. jun 2019. Carina Uredba o uvozu opreme
10. jun 2019. Devizno poslovanje Odluka o jedinstvenoj tarifi Narodna banke Srbije
7. jun 2019. Veterinarska kontrola Pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz
24.
januar
2019.
Carina

Pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture


Pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture i pojačane mere carinske kontrole

Uprava carina je aktom broj 148-11-483-01-240/2010 od 01.10.2010, godine donela Objašnjenje za primenu pojednostavljenog carinskog postupka na osnovu fakture. Navedeni postupak sprovodi se na osnovu člana stav 1. tačka 2. Carinskog zakona, u skladu sa kojim carinski organ odobrava da neka od trgovinskih ili službenih isprava priloženih uz zahtev za stavljanje robe u carinski postupak zameni deklaraciju.

S tim u vezi, kako je dalje i naznačeno u predmetnom objašnjenju, radi efikasnog sprovođenja postupka, nosilac odobrenja, pre dopremanja robe graničnoj carinskoj ispostavi, sve podatks iz fakture elektronski mora da pošalje u ISCS, a postupak kod granične carinske ispostave sprovodi se dopremanjem robe i podnošenjem fakture u tri primerka.

Nakon obavljenog postupka na graničnoj ispostavi (poređenje podataka iz elektronskog dokumenta sa podacima iz fakture, pregleda dokumenata i robe i dr.), ukoliko su svi propisani uslovi ispunjeni, roba se pušta deklarantu.

Članom 22. 1. i 2. Carinskog zakona propisano je da carinski organi mogu preduzimati sve mere carinske kontrole koje smatraju neophodnim, te da te mere mogu obuhvatiti pregled robe. uzimanje uzoraka, proveru podataka navedenih u deklaradiji, kao i proveru verodostojnosti dokumenata, pregled računa i drugih evidencija privrednih subjekata, preglsd prevoznih sredstava, putničkog prtljaga i druge robe koju lica nose sa sobom ili na sebi, kao i sprovođenje službenih ispitivanja i drugih sličnih radži,

Polazeći od navedenog, u postupku sprovođenja mera carinskog nadzora i carinske kontrole pojednostavljenog postupka na osnovu fakture je i odredba čl. 205. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom, kojom je propisano da nadležni carinski organ, ukoliko utvrdi neusaglašenost sa uslovima i kriterijumima iz člana 204. st. 1, 2. i 3. Uredbe, može da suspenduje i ukine odobrenje.

Takođe, izdat je veliki broj odobrenja licima koja ispunjavaju uslove za sprovođenje tog pojednostavljenog postupka. kao i činjenica da se isti obavlja na graničnoj ispostavi, nakon čega se roba, ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi za sprovođenje tog carinskog postupka, odmah pušta deklarantu. U tom smislu je i veća i odgovornost carinskog organa u odnosu na sprovođenje propisanih mera carinskog nadzora i carinske kontrole u konkretnim situacijama.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft