Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20. april 2019. Carinska tarifa Smanjenje carinskih dažbina
17. april 2019. Pojednostavljeni postupci Kućno carinjenje
16. april 2019. Carinska tarifa Odluke o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi
PrethodnaSledeća
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
23.
novembar
2018.
Carinska tarifa

Obaveštenje o stupanju na snagu Dodatnog protokola 5 uz CEFTA Sporazuma


Obaveštavamo vas da Dodagni protokol 5 uz CEFTA 2006 Sporazum, usvojen u Beogradu 26.5.2017. godine, za Republiku Srbiju stupa na snagu 2.12.2018. godine. 

Pojedinim odredbama predviđaju se novine u carinskom poslovanju i to:
  • članom 4. sugeriše se jačanje saradnje između svojih graničnih i drugih kontrolnih organa, između ostalog, kroz: izgradnje i zajedničke upotrebe zajedničkih objekata, zajedničke kontrole, uspostašъanja jednošalterske granične kontrole;
  • članom 5. reguliše se zajednički okvir CEFTA ugovornih strana za upravljanje rizikom
  • članom 7. predviše se objavljivanje objedinjene liste svih naknada i taksi u vezi sa uvozom i izvozom robe;
  • članom 25. omoguhava se uzajamno priznavaіьe ovlašćenih privrednih subjekata  
Polazeći od CEFTA Sporazuma koji je doprineo liberalizaciji trgovine između CEFTA strana, ali imajući u vidu i trend olakšavanja trgovine prisutan na međunarodnom nivou, o čemu svedoči i Sporazum o olakšanju trgovine Svetske trgovinske organizacije, to su CEFTA strane, u cilju proširenja regionalne saradnje, ali i olakšanja razvoja trgovine, u maju 2017. godine usvojile Dodatni protokol 5 uz CEFTA Sporazum.

Nakon usvajanja Dodatnog protokola 5 od strane Zajedničkog komiteta CEFTA, pristupilo se ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju istog od strane svih CEFTA strana. Tako, Narodna Skupština Republike Srbije je 21. septembra 2018. godine usvojila je Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola 5 uz Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA Sporazum), koji je objavljen u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori broj 12/018 od 27.09.2018. godineovde

Šta nam donosi Dodatni protokol 5?

U cilju olakšanja trgovine, ali i za potrebe bezbednosnih i sigurnosnih kontrola, to je Dodatnim protokolom 5 predviđeno da CEFTA strane mogu proširiti obim podataka koji se razmenjuju elektronski putem, kako bi se, pored carinskih organa, uključili i drugi organi u elektronsku razmenu podataka, što će doprineti jačanju saradnje između graničnih i drugih kontrolnih organa CEFTA strana. Takođe, elektronska razmena podataka doprineće jačanju i unapređenju upravljanja i analize rizika.

Jedan od ciljeva ovog protokola jeste i smanjenje formalnosti u najvećoj mogućoj meri, i to kroz predviđanje brzog puštanja i carinjenja robe, što će za posledicu imati smanjenje troškova i vremena potrebnog za sprovođenje formalnosti.

Na kraju, vrlo bitno je i što Protokol predviđa međusobno priznavanje odobrenih statusa ovlašćenih privrednih subjekata (OPS) u svakoj CEFTA strani.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft