Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

23.
novembar
2018.
Carinska tarifa

Obaveštenje o stupanju na snagu Dodatnog protokola 5 uz CEFTA Sporazuma


Obaveštavamo vas da Dodagni protokol 5 uz CEFTA 2006 Sporazum, usvojen u Beogradu 26.5.2017. godine, za Republiku Srbiju stupa na snagu 2.12.2018. godine. 

Pojedinim odredbama predviđaju se novine u carinskom poslovanju i to:
  • članom 4. sugeriše se jačanje saradnje između svojih graničnih i drugih kontrolnih organa, između ostalog, kroz: izgradnje i zajedničke upotrebe zajedničkih objekata, zajedničke kontrole, uspostašъanja jednošalterske granične kontrole;
  • članom 5. reguliše se zajednički okvir CEFTA ugovornih strana za upravljanje rizikom
  • članom 7. predviše se objavljivanje objedinjene liste svih naknada i taksi u vezi sa uvozom i izvozom robe;
  • članom 25. omoguhava se uzajamno priznavaіьe ovlašćenih privrednih subjekata  
Polazeći od CEFTA Sporazuma koji je doprineo liberalizaciji trgovine između CEFTA strana, ali imajući u vidu i trend olakšavanja trgovine prisutan na međunarodnom nivou, o čemu svedoči i Sporazum o olakšanju trgovine Svetske trgovinske organizacije, to su CEFTA strane, u cilju proširenja regionalne saradnje, ali i olakšanja razvoja trgovine, u maju 2017. godine usvojile Dodatni protokol 5 uz CEFTA Sporazum.

Nakon usvajanja Dodatnog protokola 5 od strane Zajedničkog komiteta CEFTA, pristupilo se ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju istog od strane svih CEFTA strana. Tako, Narodna Skupština Republike Srbije je 21. septembra 2018. godine usvojila je Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola 5 uz Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA Sporazum), koji je objavljen u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori broj 12/018 od 27.09.2018. godineovde

Šta nam donosi Dodatni protokol 5?

U cilju olakšanja trgovine, ali i za potrebe bezbednosnih i sigurnosnih kontrola, to je Dodatnim protokolom 5 predviđeno da CEFTA strane mogu proširiti obim podataka koji se razmenjuju elektronski putem, kako bi se, pored carinskih organa, uključili i drugi organi u elektronsku razmenu podataka, što će doprineti jačanju saradnje između graničnih i drugih kontrolnih organa CEFTA strana. Takođe, elektronska razmena podataka doprineće jačanju i unapređenju upravljanja i analize rizika.

Jedan od ciljeva ovog protokola jeste i smanjenje formalnosti u najvećoj mogućoj meri, i to kroz predviđanje brzog puštanja i carinjenja robe, što će za posledicu imati smanjenje troškova i vremena potrebnog za sprovođenje formalnosti.

Na kraju, vrlo bitno je i što Protokol predviđa međusobno priznavanje odobrenih statusa ovlašćenih privrednih subjekata (OPS) u svakoj CEFTA strani.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft