Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

19.
mart
2021.
Devizno poslovanje

Naplata kada jedan rezident ima zaključen ugovor sa stranim kupcem o kupoprodaji robe, ali nema potrebnu dozvolu za izvoz te robe


U slučaju kada jedan rezident ima zaključen ugovor sa stranim kupcem o kupoprodaji robe, ali nema potrebnu dozvolu za izvoz te robe, te će izvoz biti obavljen preko drugog rezidenta koji poseduje potrebnu dozvolu. Imajući ovo u vidu, A POSEBNO DA FAKTURU STRANOM KUPCU ISPOSTAVLJA DRUGI REZIDENT KOJI IMA DOZVOLU, podsećamo da su bliži uslovi i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom po tekućim i kapitalnim poslovima uređeni Odlukom o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (dalje: Odluka) i Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (dalje: Uputstvo). Tačkom 4. Odluke propisano je da je banka obavezna da rezidenta navedenog u nalogu dobijenom od strane banke (u daljem tekstu: korisnik naplate) obavesti o naplati istog dana, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema pokrića za izvršenje tog naloga. Korisnik naplate je obavezan da, istog ili narednog radnog dana od dana prijema obaveštenja o naplati, banci dostavi podatke neophodne za izvršenje isplate po naplati iz tog stava i da priloži dokument ako je on propisan kao uslov izvršenja isplate. Prema odredbama tačke 5. stav 1. Odluke i tačke 7. Uputstva , naplata se vrši tako što banka račun korisnika naplate odobrava u valuti naplate, i to istog ili narednog radnog dana od dana kada je od korisnika naplate primila podatke neophodne za izvršenje isplate. Sa stanovišta opisane situacije, od posebnoj značaja su tač. 5. stav 4. Odluke i tač. 15. Uputstva, kojima je propisano da, U SLUČAJU DA KORISNIK NAPLATE ISTOVREMENO NIJE I KRAJNJI KORISNIK SREDSTAVA PO IZVRŠENOJ NAPLATI IZ INOSTRANSTVA, KORISNIK NAPLATE JE OBAVEZAN DA, RADI IZVRŠENJA ISPLATE PO NAPLATI, ISTOG ILI NAREDNOG RADNOG DANA OD DANA PRIJEMA OBAVEŠTENJA O IZVRŠENOJ NAPLATI, BANCI DOSTAVI ZAHTEV ZA TRANSFER SREDSTAVA U KORIST RAČUNA KRAJNJEG KORISNIKA. Shodno navedenom, korisnik naplate iz inostranstva, koji istovremeno nije krajnji korisnik po ostvarenom deviznom prilivu, dužan je da nakon dobijanja obaveštenja o naplati banci podnese zahtev za odobrenje računa rezidenta – krajnjeg korisnika po toj naplati, u skladu sa odredbama ugovora zaključenim između tih lica.

Što se tiče posredničke provizije, članom 34. Zakona o deviznom poslovanju (dalje: Zakon) propisani su slučajevi u kojima se, izuzetno, platni promet u zemlji između rezidenata i između rezidenata i nerezidenata može obavljati ne samo u dinarima, već i u devizama. Imajući u vidu da je, prema podacima pretplatnika, ugovorni odnos po osnovu posla posredovanja uspostavljen između dva rezidenta, kao i da isplata posredničke provizije između rezidenata u Republici nije obuhvaćena izuzecima propisanim članom 34. Zakona, platni promet između dva rezidenta po osnovu isplate ugovorene provizije može se obaviti samo u dinarima.

Najzad, podsećamo da su poslednjim izmenama i dopunama Uputstva, a koje će biti u primeni od 1. aprila 2021. godine, izmenjeni obavezni elementi naloga platnog prometa sa inostranstvom, u tom smislu da obavezni podaci za statistiku na nalogu za naplatu (slog 60) i nalogu za plaćanje (slog 70) ubuduće obuhvataju broj, godinu i iznos fakture/profakture koja se naplaćuje/plaća. U opisu novih podataka, koji se odnose na fakturu/profakturu koja se naplaćuje/plaća, propisano je da se isti navode za šifru osnova 112 iz Šifarnika osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom, kao i da broj fakture treba da odgovara broju fakture koja je navedena u rubrici 44 Jedinstvene carinske isprave, u smislu Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku (dalje: Pravilnik).

Shodno navedenim propisima, kao i okolnostima koje je naveo pretplatnik, a koje se odnose na fakturisanje i podatke na carinskoj deklaraciji u korelaciji sa obavezom unosa novih podataka na naloge platnog prometa sa inostranstvom počev od 1. aprila 2021. godine, SMATRAMO DA JE UPUTNO NAPLATU IZ INOSTRANSTVA IZVRŠITI U SKLADU SA TAČKOM 15. UPUTSTVA, UZ OBAVEZU REZIDENTA - IZVOZNIKA DA, NAKON DOBIJANJA OBAVEŠTENJA O NAPLATI, BANCI PODNESE ZAHTEV ZA ODOBRENJE RAČUNA REZIDENTA – VLASNIKA ROBE ZA IZVOZ I KRAJNJEG KORISNIKA PO TOJ NAPLATI, U SKLADU SA ODREDBAMA UGOVORA ZAKLJUČENIM IZMEĐU TIH LICA.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft