Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

23.
april
2019.
Carinski prekršaji

Naknadna kontrola i prekršajna odgovornost


Ukoliko deklarant, nakon puštanja robe, uoči da podaci navedeni u deklaraciji ne odgovaraju podacima navedenim u ispravama koje su podnete uz deklaraciju, odnosno podaci navedeni u deklaraciji ne odgovaraju stvarnom stanju stvari, dužan je da inicira naknadnu kontrolu i da zahteva izmenu ili dopunu te deklaracije, u skladu sa članom 103. Carinskog zakona, koji propisuje da carinski organ može, po službenoj dužnosti ili na zahtev deklaranta, izmeniti ili dopuniti deklaraciju nakon što je roba puštena deklarantu.

Kada je u pitanju prekršajni postupak, treba imati u vidu da su članom 291. Carinskog zakona carinski prekršaji definisani kao radnje ili propusti koji su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona i podzakonskih propisa donetih na osnovu tog zakona i kao takvi podležu kažnjavanju.

Imajući u vidu prethodno navedeno, korisno je znati da činjenica da je deklarant podneo zahtev za naknadnu kontrolu ne isključuje prekršajnu odgovornost tog lica. Međutim, ta činjenica će biti od značaja prilikom izricanja kazne od strane suda u prekršajnom postupku, jer je u članu 44. stav 2. Zakona o prekršajima propisano da sud može osloboditi od kazne i učinioca prekršaja za koji je propisana novčana kazna, ako posle izvršenog prekršaja, a pre nego što je saznao da je okrivljen otkloni posledice dela ili nadoknadi štetu prouzrokovanu prekršajem.


Član 103. Carinskog zakona propisuje da carinski organ može, po službenoj dužnosti ili na zahtev deklaranta, izmeniti ili dopuniti deklaraciju nakon što je roba puštena deklarantu. Carinski organ, posle puštanja robe, može da izvrši kontrolu računovodstvenih i komercijalnih isprava i podataka u vezi sa uvozom ili izvozom te robe ili u vezi s naknadnim komercijalnim poslovima s tom robom, da bi utvrdio tačnost podataka koji su navedeni u deklaraciji. 

Ako se naknadnom kontrolom deklaracije ili naknadnom kontrolom carinjenja utvrdi da su propisi koji se odnose na određeni carinski postupak primenjeni na osnovu netačnih ili nepotpunih podataka, carinski organ, u skladu sa carinskim i drugim propisima, preduzima neophodne mere i donosi odgovarajuće odluke da se nepravilnosti isprave i pravno stanje uskladi s novoutvrđenim okolnostima.

U Zakonu o carinskoj službi propisano je da ako se nakon sprovedene naknadne kontrole utvrdi da propisi koji se odnose na određeni carinski postupak nisu pravilno primenjeni, na osnovu zapisnika o utvrđenom činjeničnom stanju, odnosno dopunskog zapisnika, donosi se rešenje u carinsko-upravnom postupku bez odlaganja, a najkasnije u roku od 60 dana od dana dostavljanja zapisnika, odnosno dopunskog zapisnika, na rešavanje u carinsko-upravnom postupku.

Prema tome, ukoliko deklarant, nakon puštanja robe, uoči da podaci navedeni u deklaraciji ne odgovaraju podacima navedenim u ispravama koje su podnete uz deklaraciju, odnosno podaci navedeni u deklaraciji ne odgovaraju stvarnom stanju stvari, dužan je da inicira naknadnu kontrolu i da zahteva izmenu ili dopunu te deklaracije. Ovo tim pre ako se zna da je članom 159. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom propisano da su deklarant ili njegov zastupnik odgovorni za tačnost podataka u deklaraciji, ispravnost priloženih isprava i poštovanja svih obaveza u vezi sa stavljanjem robe u odgovarajući carinski postupak.
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft