Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

11.
jul
2019.
Carinska tarifa

NOVO: izmene i dopune Carinske tarife za 2019. godinu


Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 11. jula 2019. godine usvojena je Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu.

 

Najnovije izmene i dopuna Carinske tarife za 2019. godinu su urađene isključivo radi daljeg usklađivanja sa Zakonom o potvrđivanju Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 12/18), odnosno sa Aneksom I Protokola I kojim se propisuju preferencijali za uvoz u Republiku Srbiju, a koji je stupio na snagu 1. juna 2019. godine.  Ova uredba sadrži izmene u Glavi 21. Carinske tarife, i izmene i dopunu u Tabeli 2 - „Kvote za uvoz iz Turske”.

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.

 

Napominjemo da se sve preferencijalne stope primenjuju 1. juna 2019. godine prilikom uvoza ove robe poreklom iz Turske shodno važećem međunarodnom ugovoru - Protokolu I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske, bez obzira što nisu blagovremeno unete u Uredbu. Preferencijalni režim po svim važećim sporazumima se primenjuje shodno odredbama tih sporazuma, a Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife samo daje transparentan prikaz preferencijalnih stopa i kvota primenjen na važeću nomenklaturu Carinske tarife.Vlada Republike Srbije je na sednici 16. maja 2019. godine usvojila Uredbu o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu (u daljem tekstu: izmene CT2019).

 

Osnovni tekst Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu usvojena je na sednici Vlade Republike Srbije 29. novembra 2018. godine  i primenjuje se od 1. januara 2019. godine. Ovom Uredbom nacionalna Carinska tarifa je usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2019. godinu

 

Izmene CT2019 bile su neophodne pre svega radi usklađivanja sa Zakonom o potvrđivanju Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske i Protokol III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske(„Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 12/18) odnosno konkretno sa odredbama  Aneksa I Protokola  I (uvoz u Republiku Srbiju), koji stupa na snagu 1. juna 2019. godinе.

 

Takođe, ove izmene odnose se na dalja nomenklaturna usaglašavanja sa prevodom Kombinovane nomenklature Evropske unije za 2019. godini, usaglašavanja skraćenica u koloni „Sporazumi o slobodnoj trgovini” i usklađivanje imena države „Republika Severna Makedonija” (umesto dosadašnjeg naziva „Republika Makedonija”) u Pregledu oznaka, simbola i skraćenica (Deo I Uredbe).

 

Uredbu o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. juna 2019. godine.


Akt Uprave carina broj 148-II-483-01-296/2019 od 30.05.2019. godine 
 U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 097 od 13.12.2018 godine, objavljena je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu

 

U Uredbi je izvršeno usaglašavanja nacionalne nomenklature sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2019. godinu (Uredba o sprovođenju EU broj 2018/1602 od 11. oktobra 2018. godine, objavljena u „Službenom listu EU" broj L 273 od 31.10.2018. godine), kao i transparentno prenošenje preferencijalnih stopa u skladu sa važećim sporazumima o slobodnoj trgovini.

 

Izmene Kombinovane nomenklature za 2019. godinu se odnose samo na četiri odeljka: Odeljak I (Žive životinje; Proizvodi životinjskog porekla), Odeljak V (Mineralni proizvodi), Odeljak XV (Prosti metali i proizvodi od prostih metala) i Odeljak XVI (Mašine, aparati i uređaji; Elektrotehnički proizvodi; Njihovi delovi; Aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, televizijski aparati za snimanje i reprodukciju slike i zvuka, delovi i pribor za te proizvode). Posmatrano na nivou Glava, promene su samo u Glavama 3, 27, 76 i 84. U ostalim Odeljcima i Glavama nema promena.

 

Zbog malog broja nomenklaturnih promena, ukupan broj tarifnih oznaka u Uredbi za 2019. godinu je ostao isti kao u 2018. godini – 10090, prosečna stopa carine 8,74%, broj novih tarifnih pozicija je 7, a broj nacionalnih tarifnih oznaka je 1003. 

Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft