Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20. april 2019. Carinska tarifa Smanjenje carinskih dažbina
17. april 2019. Pojednostavljeni postupci Kućno carinjenje
16. april 2019. Carinska tarifa Odluke o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi
PrethodnaSledeća
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
6.
decembar
2018.
Spoljna trgovina

Liste pojedinaca i entiteta koji su pod sankcijom SB UN


Uprava za sprečavanje pranja novca je u saradnji sa Institutom „Mihajlo Pupin“, razvila pretraživač Konsolidovane liste pojedinaca i entiteta koji su pod sankcijom saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Navedeni informatički alat se ažurira u realnom vremenu i omogućava svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima da brzo i jednostavno provere da li imaju kontakte, odnosno poslovnu saradnju sa pomenutom kategorijom lica, u cilju blagovremene primene mera i radnji propisanih Zakonom o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružija za masovno uništenjeovde

Razvijanjem navedenog informacionog softvera omogućeno je direktno pretraživanje liste označenih lica Saveta bezbednosti UN koja se odnose na Rezoluciju 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISIL-om, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupama lica, privrednim i drugim subjektima, Rezoluciju 1718 (2006) i rezolucijama naslednicama u vezi sa DNR Korejom, kao i Rezoluciju 1988 (2011) u vezi sa Talibanima i povezanim fizičkim licima, grupama lica, privrednim i drugim subjektima.
 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 078 od 19.10.2018 godine, objavljena je Odluka o izmenama Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih ispravaovde
 
KOMENTAR
Odluke o izmenama Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
(„Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 078 od 19. oktobra 2018 godine) 

Odluka o izmenama Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (dalje: Odluka o režimu izvoza i uvoza) stupa na snagu 27. oktobra 2018. godine (osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”).

Stupanjem na snagu Odluke o režimu izvoza i uvoza izmenjene su pojedine odredbe Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Sl. glasnik RS”, br. 92/2017, 29/2018 i 56/2018), u daljem tekstu Odluka, i to:
 
1. Izmenjena je tačka 4. Odluke u vezi sa Robom za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit, dozvolu, odnosno saglasnost izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja:
 • U skladu sa Zakonom o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama („Službeni glasnik RSˮ, broj 99/10), Ministar zdravlja je doneo novi Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 49 od 27. juna 2018.godine). S tim u vezi, izmenjena je tačka 4. Odluke tako što je broj Službenog glasnika: „111/17” zamenjen brojem: „49/18”, u kome je objavljen novi spisak psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.
 • U skladu sa Zakonom o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci („Službeni glasnik RS”, broj 107/05), Ministar zdravlja je doneo novi Pravilnik o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 29 od 13. aprila 2018.godine). Na osnovu toga, izmenjena je tačka 4. Odluke, tako što je broj Službenog glasnika: „21/17” zamenjen brojem: „29/18” u kome je objavljen novi spisak supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci.
2. Izmenjen je Prilog 2, pod A), B) i V) - Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit, dozvolu, odnosno saglasnost izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, koji čini sastavni deo Odluke o režimu izvoza i uvoza, na osnovu spiskova navedenih pod 1. a) i b):

A) OPOJNE DROGE za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit potrebno pribaviti dozvolu; 

B) PSIHOTROPNE SUPSTANCE za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit potrebno pribaviti dozvolu i

C) PREKURSORI za čiji uvoz odnosno izvoz, potrebno pribaviti dozvolu.

3.  Izmenjena je tačka 14. Odluke u vezi sa Robom za čiji uvoz i izvoz, dozvolu, odnosno drugu ispravu izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine (Supstance koje oštećuju ozonski omotač i fluorovani gasovi sa efektom staklene bašte):

U skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 10/13) doneta je Uredba o izmenama Uredbe o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci ("Službeni glasnik RS", br. 23 od 23. marta 2018. godine). S tim u vezi, tačka 14. Odluke se menja tako što je broj Službenog glasnika: „114/13” zamenjen rečima: „114/13 i 23/18”, imajući u vidu i broj glasnika u kome su objavljene ove izmene. Ovim izmenama, nadležno Ministarstvo predviđa mogućnost da deo ukupne utvrđene godišnje kvote dodeli pravnim licima i/ili preduzetnicima evidentiranim za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci, kojima ranije nisu dodeljivane kvote, produžava rokove za prijavljivanje za utvrđivanje kvote za narednu godinu i za donošenje rešenja o iznosu dodeljene kvote, te dozvoljava tranzit kontrolisanih i novih supstanci, kao i proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance, bez dozvole. Dozvole za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance, nadležno Ministarstvo izdaje u određenim slučajevima, navedenim u izmenjenom čl. 24., a na osnovu dokumentacije koja se podnosi u skladu sa izmenjenim čl. 25. (briše se profaktura firme isporučioca robe). U Prilozima 1. i 3. ove Uredbe dodatno su brisane reči: „tarifne oznake” i brojevi posle njih. Za više informacija o sadržini tih izmena obavezno pogledati navedenu Uredbu. 
 
4. Izmenjen je Prilog 3 pod A) - Roba za čiji uvoz i izvoz, dozvolu, odnosno drugu ispravu izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine:

Izmena je izvršena u skladu sa izmenom propisa od strane nadležnog ministarstva (navedenom u tački 3. ovog komentara) i objavljivanjem novog Priloga 3.  pod nazivom: A) SUPSTANCE KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ I FLUOROVANI GASOVI SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE ČIJI UVOZ I IZVOZ PODLEŽE IZDAVANjU DOZVOLE.

5. Izmenjen je Prilog 6 – Roba za čiji je uvoz potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti (Potvrda o usaglašenosti ili Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti) koju izdaje Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ili drugo imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10 i 60/13 – US i 62/14) i Pravilnikom o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi („Službeni glasnik RS”, broj 11/12). 

Izmena je izvršena objavljivanjem novog Priloga 6 - ROBA ZA ČIJI UVOZ JE POTREBNO PRIBAVITI ISPRAVU O USAGLAŠENOSTI RADIO OPREME I TELEKOMUNIKACIONE TERMINALNE OPREME, kao što sledi: 

8525 - Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):

8525 80 - Televizijske kamere, digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):

- - televizijske kamere:

8525 80 19 00 - - - ostale 
ex – bespilotne letelice (dronovi) 

8525 80 30 00 - - digitalne kamere 
ex – bespilotne letelice (dronovi) 

            - - video kamere sa rekorderima (kamkorderi): 

8525 80 91 00 - - - samo za snimanje slike i tona neposredno pri upotrebi televizijske kamere
ex – bespilotne letelice (dronovi)

8525 80 99 00 - - - ostale 
ex – bespilotne letelice (dronovi)
 
8802 - Ostali vazduhoplovi (npr: helikopteri, avioni); kosmičke letilice (uključujući satelite) i letilice – nosači kosmičkih letilica: 

          - Helikopteri: 

8802 11 00 00 - - Neoperativne mase ne preko 2 000 kg 
ex – bespilotne letelice (dronovi) 

9503 00 - Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa točkovima; kolica za lutke; lutke; ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, sa pogonom ili bez pogona; slagalice svih vrsta: - ostale igračke i modeli, sa ugrađenim motorom: 

9503 00 75 00 - - od plastičnih masa 
ex – bespilotne letelice (dronovi) 

9503 00 79 00
- - od ostalih materijala 
ex – bespilotne letelice (dronovi). 
mr Snežana Milić 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 056 od 18.07.2018.godine, objavljena je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih ispravaovde
 
KOMENTAR
Odluke o izmeni i dopuni Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
 („Sl. glasnik RS”, broj 56 od 18. jula 2018)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (dalje: Odluka o režimu izvoza i uvoza) stupa na snagu 26. jula 2018. godine (osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”). Stupanjem na snagu ove Odluke o režimu izvoza i uvoza prestale su da važe pojedine odredbe Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Sl. glasnik RS”, br. 92/2017 i 29/2018) u delu koji se odnosi na:
 1. Naoružanje, vojnu opremu i robu dvostruke namene koja se izvozi, odnosno uvozi na osnovu dozvole i
 2. Prilog 1 - Robu čiji se uvoz, odnosno izvoz vrši na osnovu dozvole. 
Osnovni razlozi za donošenje Odluke o režimu izvoza i uvoza su usklađivanje ove odluke sa odredbama propisa vezanih za režim izvoza i uvoza kontrolisane robe (naoružanja i vojne opreme), odnosno dopuna liste roba čiji izvoz odnosno uvoz zahteva dozvolu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (dalje: Ministarstvo). 

Cilj izmene i dopune Odluke o režimu izvoza i uvoza je usklađivanje sa evropskim propisima iz ove oblasti i jačanje uspostavljene kontrole u oblasti izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, radi ostvarivanja i zaštite odbrambenih, bezbednosnih, ekonomskih i spoljnopolitičkih interesa Republike Srbije, njenog međunarodnog kredibiliteta i obezbeđenja poštovanja međunarodnih obaveza Republike Srbije u ovoj oblasti.

Izmene i dopune
 • Naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene koja se izvozi, odnosno uvozi na osnovu dozvole
U skladu sa Zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme („Službeni glasnik RS”, broj 107/14), doneta je nova Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme („Službeni glasnik RS”, broj 42/18) i s tim u vezi promenjena je tačka 9. Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Službeni glasnik RS”, br. 92/17 i 29/18) tako što je broj Službenog glasnika: „61/17” zamenjen brojem: „42/18” u kome je objavljena nova lista.
 • Prilog 1 – Roba  čiji se uvoz, odnosno izvoz vrši na osnovu dozvole
U skladu sa  Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 36/11 – dr. zakon, 88/11 i 89/15 – dr. zakon) izvršena je dopuna liste roba za čiji uvoz, odnosno izvoz dozvolu izdaje Ministarstvo i koja je navedena u Prilogu 1. Odluke o režimu izvoza i uvoza.

Dopuna je izvršena dodavanjem na listu sledećih tarifnih brojeva/stavova i ex – stavova i to:
 • 8205 - Ručni alat i sprave (uključujući staklorezačke dijamante), koji na drugom mestu nije pomenut niti uključen; Lampe za lemljenje; Mengele, stege i slično, osim pribora i delova za mašine alatke ili za mašine za sečenje vodenim mlazom; Nakovnji; Prenosne kovačnice; Tocila sa postoljem, okretana rukom ili pedalom:
8205 59 – Ostalo
8205 59 80 00 - - - ostalo
Ex – ručni alat za izradu zrna za municiju (alat za spravljanje lovačke i sportske  municije);
Ex – hvataljke za livački kalup za alat za spravljanje lovačke i sportske municije
Ex – graničnik za ulivanje i odstranjivanje viška olova sa kalupa za alat za spravljanje lovačke i sportske municije i
 • 8480 - Kalupnice za livnice metala; Modelne ploče; Livački modeli; Kalupi za metal (osim za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materije, gumu i plastične mase:
8480 49 00 00 --Ostali
Ex – livački kalup za alat za spravljanje lovačke i sportske municije.

mr Snežana Milić


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 092 od 13.10.2017.godine, objavljena je Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih ispravaovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 049 od 22.05.2017.godine, objavljena je Odluka o izmenama Uputstva o načinu izdavanja uverenja i overavanju faktura i drugih isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 032 od 03.04.2015.godine, objavljeni su sledeći propis:
 1. Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih ispravaovde
 2. Pravilnik o obrascu prijave za javni poziv za dodelu sredstava za privlačenje direktnih investicija
 3. Pravilnik o obavezama carinskih organa u postupku izvoza, uvoza i tranzita naoružanja i vojne opremeovde
Propisani režimi izvoza i uvoza robe uključeni su u sadržaj podataka na našem web site-u, u sekciji CARINSKA TARIFA ONLINE .  
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft