Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

6.
decembar
2018.
Spoljna trgovina

Liste pojedinaca i entiteta koji su pod sankcijom SB UN


Uprava za sprečavanje pranja novca je u saradnji sa Institutom „Mihajlo Pupin“, razvila pretraživač Konsolidovane liste pojedinaca i entiteta koji su pod sankcijom saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Navedeni informatički alat se ažurira u realnom vremenu i omogućava svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima da brzo i jednostavno provere da li imaju kontakte, odnosno poslovnu saradnju sa pomenutom kategorijom lica, u cilju blagovremene primene mera i radnji propisanih Zakonom o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružija za masovno uništenjeovde

Razvijanjem navedenog informacionog softvera omogućeno je direktno pretraživanje liste označenih lica Saveta bezbednosti UN koja se odnose na Rezoluciju 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISIL-om, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupama lica, privrednim i drugim subjektima, Rezoluciju 1718 (2006) i rezolucijama naslednicama u vezi sa DNR Korejom, kao i Rezoluciju 1988 (2011) u vezi sa Talibanima i povezanim fizičkim licima, grupama lica, privrednim i drugim subjektima.
 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 078 od 19.10.2018 godine, objavljena je Odluka o izmenama Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih ispravaovde
 
KOMENTAR
Odluke o izmenama Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
(„Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 078 od 19. oktobra 2018 godine) 

Odluka o izmenama Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (dalje: Odluka o režimu izvoza i uvoza) stupa na snagu 27. oktobra 2018. godine (osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”).

Stupanjem na snagu Odluke o režimu izvoza i uvoza izmenjene su pojedine odredbe Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Sl. glasnik RS”, br. 92/2017, 29/2018 i 56/2018), u daljem tekstu Odluka, i to:
 
1. Izmenjena je tačka 4. Odluke u vezi sa Robom za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit, dozvolu, odnosno saglasnost izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja:
 • U skladu sa Zakonom o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama („Službeni glasnik RSˮ, broj 99/10), Ministar zdravlja je doneo novi Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 49 od 27. juna 2018.godine). S tim u vezi, izmenjena je tačka 4. Odluke tako što je broj Službenog glasnika: „111/17” zamenjen brojem: „49/18”, u kome je objavljen novi spisak psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.
 • U skladu sa Zakonom o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci („Službeni glasnik RS”, broj 107/05), Ministar zdravlja je doneo novi Pravilnik o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci ("Službeni glasnik RS", broj 29 od 13. aprila 2018.godine). Na osnovu toga, izmenjena je tačka 4. Odluke, tako što je broj Službenog glasnika: „21/17” zamenjen brojem: „29/18” u kome je objavljen novi spisak supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci.
2. Izmenjen je Prilog 2, pod A), B) i V) - Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit, dozvolu, odnosno saglasnost izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, koji čini sastavni deo Odluke o režimu izvoza i uvoza, na osnovu spiskova navedenih pod 1. a) i b):

A) OPOJNE DROGE za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit potrebno pribaviti dozvolu; 

B) PSIHOTROPNE SUPSTANCE za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit potrebno pribaviti dozvolu i

C) PREKURSORI za čiji uvoz odnosno izvoz, potrebno pribaviti dozvolu.

3.  Izmenjena je tačka 14. Odluke u vezi sa Robom za čiji uvoz i izvoz, dozvolu, odnosno drugu ispravu izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine (Supstance koje oštećuju ozonski omotač i fluorovani gasovi sa efektom staklene bašte):

U skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 10/13) doneta je Uredba o izmenama Uredbe o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci ("Službeni glasnik RS", br. 23 od 23. marta 2018. godine). S tim u vezi, tačka 14. Odluke se menja tako što je broj Službenog glasnika: „114/13” zamenjen rečima: „114/13 i 23/18”, imajući u vidu i broj glasnika u kome su objavljene ove izmene. Ovim izmenama, nadležno Ministarstvo predviđa mogućnost da deo ukupne utvrđene godišnje kvote dodeli pravnim licima i/ili preduzetnicima evidentiranim za uvoz i izvoz kontrolisanih supstanci, kojima ranije nisu dodeljivane kvote, produžava rokove za prijavljivanje za utvrđivanje kvote za narednu godinu i za donošenje rešenja o iznosu dodeljene kvote, te dozvoljava tranzit kontrolisanih i novih supstanci, kao i proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance, bez dozvole. Dozvole za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance, nadležno Ministarstvo izdaje u određenim slučajevima, navedenim u izmenjenom čl. 24., a na osnovu dokumentacije koja se podnosi u skladu sa izmenjenim čl. 25. (briše se profaktura firme isporučioca robe). U Prilozima 1. i 3. ove Uredbe dodatno su brisane reči: „tarifne oznake” i brojevi posle njih. Za više informacija o sadržini tih izmena obavezno pogledati navedenu Uredbu. 
 
4. Izmenjen je Prilog 3 pod A) - Roba za čiji uvoz i izvoz, dozvolu, odnosno drugu ispravu izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine:

Izmena je izvršena u skladu sa izmenom propisa od strane nadležnog ministarstva (navedenom u tački 3. ovog komentara) i objavljivanjem novog Priloga 3.  pod nazivom: A) SUPSTANCE KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ I FLUOROVANI GASOVI SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE ČIJI UVOZ I IZVOZ PODLEŽE IZDAVANjU DOZVOLE.

5. Izmenjen je Prilog 6 – Roba za čiji je uvoz potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti (Potvrda o usaglašenosti ili Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti) koju izdaje Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ili drugo imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10 i 60/13 – US i 62/14) i Pravilnikom o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi („Službeni glasnik RS”, broj 11/12). 

Izmena je izvršena objavljivanjem novog Priloga 6 - ROBA ZA ČIJI UVOZ JE POTREBNO PRIBAVITI ISPRAVU O USAGLAŠENOSTI RADIO OPREME I TELEKOMUNIKACIONE TERMINALNE OPREME, kao što sledi: 

8525 - Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):

8525 80 - Televizijske kamere, digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):

- - televizijske kamere:

8525 80 19 00 - - - ostale 
ex – bespilotne letelice (dronovi) 

8525 80 30 00 - - digitalne kamere 
ex – bespilotne letelice (dronovi) 

            - - video kamere sa rekorderima (kamkorderi): 

8525 80 91 00 - - - samo za snimanje slike i tona neposredno pri upotrebi televizijske kamere
ex – bespilotne letelice (dronovi)

8525 80 99 00 - - - ostale 
ex – bespilotne letelice (dronovi)
 
8802 - Ostali vazduhoplovi (npr: helikopteri, avioni); kosmičke letilice (uključujući satelite) i letilice – nosači kosmičkih letilica: 

          - Helikopteri: 

8802 11 00 00 - - Neoperativne mase ne preko 2 000 kg 
ex – bespilotne letelice (dronovi) 

9503 00 - Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa točkovima; kolica za lutke; lutke; ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, sa pogonom ili bez pogona; slagalice svih vrsta: - ostale igračke i modeli, sa ugrađenim motorom: 

9503 00 75 00 - - od plastičnih masa 
ex – bespilotne letelice (dronovi) 

9503 00 79 00
- - od ostalih materijala 
ex – bespilotne letelice (dronovi). 
mr Snežana Milić 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 056 od 18.07.2018.godine, objavljena je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih ispravaovde
 
KOMENTAR
Odluke o izmeni i dopuni Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
 („Sl. glasnik RS”, broj 56 od 18. jula 2018)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (dalje: Odluka o režimu izvoza i uvoza) stupa na snagu 26. jula 2018. godine (osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”). Stupanjem na snagu ove Odluke o režimu izvoza i uvoza prestale su da važe pojedine odredbe Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Sl. glasnik RS”, br. 92/2017 i 29/2018) u delu koji se odnosi na:
 1. Naoružanje, vojnu opremu i robu dvostruke namene koja se izvozi, odnosno uvozi na osnovu dozvole i
 2. Prilog 1 - Robu čiji se uvoz, odnosno izvoz vrši na osnovu dozvole. 
Osnovni razlozi za donošenje Odluke o režimu izvoza i uvoza su usklađivanje ove odluke sa odredbama propisa vezanih za režim izvoza i uvoza kontrolisane robe (naoružanja i vojne opreme), odnosno dopuna liste roba čiji izvoz odnosno uvoz zahteva dozvolu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (dalje: Ministarstvo). 

Cilj izmene i dopune Odluke o režimu izvoza i uvoza je usklađivanje sa evropskim propisima iz ove oblasti i jačanje uspostavljene kontrole u oblasti izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, radi ostvarivanja i zaštite odbrambenih, bezbednosnih, ekonomskih i spoljnopolitičkih interesa Republike Srbije, njenog međunarodnog kredibiliteta i obezbeđenja poštovanja međunarodnih obaveza Republike Srbije u ovoj oblasti.

Izmene i dopune
 • Naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene koja se izvozi, odnosno uvozi na osnovu dozvole
U skladu sa Zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme („Službeni glasnik RS”, broj 107/14), doneta je nova Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme („Službeni glasnik RS”, broj 42/18) i s tim u vezi promenjena je tačka 9. Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Službeni glasnik RS”, br. 92/17 i 29/18) tako što je broj Službenog glasnika: „61/17” zamenjen brojem: „42/18” u kome je objavljena nova lista.
 • Prilog 1 – Roba  čiji se uvoz, odnosno izvoz vrši na osnovu dozvole
U skladu sa  Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 36/11 – dr. zakon, 88/11 i 89/15 – dr. zakon) izvršena je dopuna liste roba za čiji uvoz, odnosno izvoz dozvolu izdaje Ministarstvo i koja je navedena u Prilogu 1. Odluke o režimu izvoza i uvoza.

Dopuna je izvršena dodavanjem na listu sledećih tarifnih brojeva/stavova i ex – stavova i to:
 • 8205 - Ručni alat i sprave (uključujući staklorezačke dijamante), koji na drugom mestu nije pomenut niti uključen; Lampe za lemljenje; Mengele, stege i slično, osim pribora i delova za mašine alatke ili za mašine za sečenje vodenim mlazom; Nakovnji; Prenosne kovačnice; Tocila sa postoljem, okretana rukom ili pedalom:
8205 59 – Ostalo
8205 59 80 00 - - - ostalo
Ex – ručni alat za izradu zrna za municiju (alat za spravljanje lovačke i sportske  municije);
Ex – hvataljke za livački kalup za alat za spravljanje lovačke i sportske municije
Ex – graničnik za ulivanje i odstranjivanje viška olova sa kalupa za alat za spravljanje lovačke i sportske municije i
 • 8480 - Kalupnice za livnice metala; Modelne ploče; Livački modeli; Kalupi za metal (osim za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materije, gumu i plastične mase:
8480 49 00 00 --Ostali
Ex – livački kalup za alat za spravljanje lovačke i sportske municije.

mr Snežana Milić


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 092 od 13.10.2017.godine, objavljena je Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih ispravaovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 049 od 22.05.2017.godine, objavljena je Odluka o izmenama Uputstva o načinu izdavanja uverenja i overavanju faktura i drugih isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 032 od 03.04.2015.godine, objavljeni su sledeći propis:
 1. Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih ispravaovde
 2. Pravilnik o obrascu prijave za javni poziv za dodelu sredstava za privlačenje direktnih investicija
 3. Pravilnik o obavezama carinskih organa u postupku izvoza, uvoza i tranzita naoružanja i vojne opremeovde
Propisani režimi izvoza i uvoza robe uključeni su u sadržaj podataka na našem web site-u, u sekciji CARINSKA TARIFA ONLINE .  
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft