Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

25. oktobar 2019. Sanitarna kontrola Materijali i predmeti koji dolaze u dodir sa hranom
24. oktobar 2019. Sanitarna kontrola Uvoz kozmetičkih proizvoda
22. oktobar 2019. Devizno poslovanje Obaveza izveštavanja NBS o osnivanju firme u inostranstvu
28.
maj
2019.
Carina

Kontrola radioaktivnosti prilikom uvoza


Pri uvozu robe za koju je potrebna kontrola radioaktivnosti prilikom uvoza, izvoza i tranzita, za koju je pri uvozu obavezno gamaspektrometrijsko ispitivanje sadržaja radionuklida, a koja ne podleže nadzoru sanitarnog, fitosanitarnog ili veterinarskog inspektora, postupa inspektor za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost.

Carinski organ neće prihvatati izveštaje ovlašćenih pravnih lica za vršenje poslova zaštite od jonizujućih zračenja, već će se postupak sprovesti isključivo na osnovu rešenja inspektora za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost, kojim se uvoz predmetne robe dozvoljava ili zabranjuje.
Carinski organ će preduzeti radnje predviđene pravilima odgovarajućeg carinskog postupka u skladu sa sadržinom navedenog rešenja nadležnog inspektora.

Pri popunjavanju isprava u carinskom postt!ku. u rubriku 44 JCI obavezno je upisati broj priloženog rešenja inspektora za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost (šifra U67 - br./gpt~).

Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft