Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

25.
februar
2019.
Logistika i spedicija

Količine i vrste dozvola za međunarodni drumski prevoz


Uprava carina je objavila raspis: Akt broj 148-05-030-18/2/2/2019 od 08.2.2019 godine u vezi sa količinma i vrsta,a douzvola za međunarodni drumski prevozUprava carina je objavila raspis: Akt broj 148-03-030-01-44/2/2016 od 10.02.2016.godine u vezi sa izvozom robe preferencijalnog porekla putem poštanskih pošiljkiUprava carina je objavila raspis: Akt broj 148-II-483-25-11/3/2018 od 4.2.2019. godine o primeni Zakona o medicinskim sredstvima.Carinskim zakonom je propisano da roba nad kojom treba da se sprovede carinski postupak mora da bude obuhvaćena deklaracijom za taj carinski postupak, a Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju s robom su propisane isprave koje je potrebno priložiti uz deklaraciju za stavljanje robe u slobodan promet, i to: račun (faktura) i ostale trgovačke isprave na osnovu kojih je prijavljena carinska vrednost robe, deklaracija o carinskoj vrednosti robe, ako je to potrebno na osnovu člana 127. ove uredbe, isprave potrebne za utvrđivanje preferencijalnog porekla robe ili upotrebu drugih mera kojima se odstupa od važećih propisa za deklarisanu robu, kao i druge isprave potrebne za sprovođenje propisa koji uređuju puštanje deklarisane robe u slobodan promet (saglasnost, atesti, uverenja, dozvole i slično).

 

Takođe, Carinskim zakonom propisano je da carinski organ kontroliše međunarodni promet robe, doprinoseći slobodnoj trgovini, sprovođenju spoljašnjih aspekata domaćeg tržišta i principa koji se odnose na trgovinu, kao i opštoj bezbednosti u lancu trgovine, kao i da radi obavljanja propisanih radnji, carinski organ može vršiti sve kontrolne radnje za obezbeđivanje pravilne primene ovog zakona i ostalih propisa. 

 

Imajući u vidu ove odredbe carinskih propisa, to će se u slučaju uvoza lekova u svrhu kliničkog ispitivanja, na stavljanje u promet predmetne robe primenjivati i Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima, kojim je propisano da promet medicinskih sredstava na veliko jeste nabavka, skladištenje, distribucija, uvoz i izvoz medicinskih sredstava, koji može da obavlja pravno lice koje je od ministarstva nadležnog za poslove zdravlja dobilo dozvolu za promet medicinskih sredstava na veliko. To dalje znači da se uvoz lekova može obaviti samo preko licenciranog uvoznika, tj. preko lica  kome je rešenjem Ministarstva zdravlja izdata dozvola za promet na veliko – uvoz, izvoz, nabavka, skladištenje i distribucija određenih lekova.Uprava carina je objavila sledeće raspise:

 1.  148-II-439-03-19/2018 od 24.12.2018. godine - Akcizeovde
 2. 148-II-483-19-2/5/2018, od 09.10.2018.godine - Uvoz lekova i medicinskih sredstava- Dopuna akta UC broj 148-II-483-19-2/2/2018, od 23.8.2018.godine ovde
 3. 148-02-030-01-380/2017 od 11.09.2017. godine - Objašnjenje u vezi sa primenom člana 215. Carinskog zakona i člana 291. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robomovde
 4. 148-II-483-19-2/2/2018 od 23.8.2018 - Uvoz lekova i medicinskih sredstava koji se koriste u kliničkom ispitivanjuovde
 5. 148-II-483-01-249/9/2018 od 03.08.2018. godine - Elektronski izdata uverenja o kretanju robe EUR.1 ovde
 6. 148-04-030-01-61/2017 od 6.2.2017 - Dopuna akta Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćajuovde
 7. 148-II-439-03-8/2018 od 23.04.2018. godine - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizamaovde
 8. 148-II-439-03-7/2018 od 20.04.2018. godine - Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcizeovde
 9. 148-II-439-02-12/2018 od 23.04.2018. godine - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednostovde
 10. 148-I-030-01-21/2018 od 07.02.2018 - Postupak "kućnog carinjenjepri uvozu robeovde
 11. 148-II-483-05-5/2018 od 05.02.2018 - Značaj svrstavanja robe po Carinskoj tarifiovde
 12. 148-II-483-11-3/2018 od 29.01.2018 godine - Pregled cena osnovnih finalnih proizvoda od čelikaovde
 13. 148 - 03 - 030 -01 - 396/9/2017 od 22.01.2018 - Uvoz oštećenog/ havarisanog motornog vozilaovde
 14. 148-11-439-03-18/3/2017 od 25.12.2017. - Akcize po nomenklaturi carinske tarife za 2018.ovde
 15. Novi Obrazac prijave prenosa sredstavaovde
 16. 148-07-483-01-430/4/2014 od 25.12.2017. - Pregled zakonskih osnova za primenu preferencijalnih carinskih stopa za uvoz robe u 2018ovde
 17. 148-II-439-03-18/3/2017 od 25.12.2017. godine- Svrstavanje tečnosti za punjenje elektronskih cigaretaovde
 18. 148-II-483-20-92/4/2017 od 21.12.2017 godine - Informacija o vršenju fitosanitarnog pregleda i izdavanju fitosanitarnog sertifikata prilikom zajedničkih kontrola fitosanitarnih inspektoraovde
 19. 148-II-439-03-20/2/2017 od 22.12.2017. godine - Obaveza upisivanja podataka o serijskom broju kontrolnih akciznih markici u JCI i Obrazac PU od 1. januara 2018. godineovde
 20. 148-II-439-04-5/2017 od 18.12.2017. godine - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksamaovde
 21. 148-II-439-02-28/2017 od 18.12.2017. godine - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednostovde
 22. 148-03-030-02-34/6/2017 - Primena člana 6 Carinskog zakonaovde
 23. 148-I- 030-01-492/2017 od 16.11.2017 godine - Uvoz knjiga kao bibliotečke građeovde
 24. 148-I-030-01-481/2017 od 16.11.2017.godine - Carinski postupak u slobodnim zonamaovde
 25. 148-II-353-06-12/2017 od 10.11.2017.godine - Isprava za prekogranični promet zaštićenih divljih vrsta faune i floreovde
 26. 148-I-030-01415/2017 od 03.11.2017.godine - Postupanje sa carinskim obeležjimaovde
 27. 148-II-483-21-3/2017 od 2.11.2017. godine - Obaveštenje o načinu pregleda pošiljaka hrane za životinje i komponenata za pripremu hrane za životinjeovde
 28. 148-03-030-01-427/3/2017 od 31.10.2017. godine - Smeštaj domaće robe u carinsko skladišteovde
 29. 148-II-483-01-292/5/2017 od 10.10.2017.godine - Uvoz sirovina za proizvodnju lekaovde
 30. 148-07-483-01-315/2017 od 27.09.2017. godine - Status ovlašćenog izvoznikaovde
 31. 148-II-439-02-18/5/2017 od 11.09.2017.godine - Poreski tretman dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora,odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezenaovde
 32. 148-I-030-01-432/36/2016 od 29.08.2017. godine - Stavljanje u slobodan promet dobijenog proizvoda koji podleže plaćanju akcize nakon postupka aktivnog oplemenjivanjaovde
 33. 148-02-030-01-380/2017 od 11.09.2017. godine - Primena člana 215. Carinskog zakona i člana 291. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robomovde
 34. 148-II-439-02-28/3/2017 od 22.05.2017. godine - Sadržina računa za usluge prevoza povezanim sa uvozom dobaraovde
 35. 148-03-483-01-117/5/2017 od 19.05.2017.godine - Uvoz putničkih automobila i drugih motornih vozila posebno izrađenih i namenjenih za upotrebu od strane osoba sa invaliditetom i postupak za ostvarivanje prava na refundaciju PDV plaćenog pri uvozu motornih vozila od strane osoba sa invaliditetomovde
 36. 148-II-483-02-3/2017 od 14.04.2017.godine - Poresko oslobođenje kod privremenog uvoza prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari od 01.04.2017.godineovde
 37. 148-11-483-25-7/4/2015 od 06.11.2015. godine - Primena tačke 8. Odluke o određivanju roba za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih ispravaovde
 38. 148-07-483-01-430/3/2014 od 28.12.2016. godine - Pregled zakonskih osnova za primenu preferencijalnih carinskih stopa za uvoz robe u 2017. godiniovde
 39. 148-04-030-13-3/2015 od 26.01.2015. godine - Objašnjenje za primenu sistema TIRovde
 40. 148-18-433-01-2313/2016 od 29.11.2016. - Instrukcija o postupku podnošenja, prihvatanja, evidentiranja, kontrole, praćenja i povraćaja garancije za naplatu carinskog duga u Upravi carinaovde
 41. Zahtev za overu garancijeovde
 42. Instrukcija Ministra finasnija u vezi sa sprovođenjem postupka naplate carinskog dugaovde
 43. 148-11-483-25-6/2016 od 05.08.2016. - Procedura uvoza, odnosno izvoza lekova shodno Zakonu o psihoaktivnim kontrolisanim supstancamaovde
 44. 401-00-01716/2016-17 od 18.07.2016. godine - Instrukcija u vezi sa sprovođenjem postupka naplate carinskog dugaovde
 45. 148-04-030-13-3/4/2015 od 10.06.2016. - Popunjavanje talona TIR karnetaovde
 46. 148-I-030-01-359/2016 od 11.07.2016. godine - Carinski postupci sa naftom i derivatima nafteovde
 47. 148-04-30-01-238/201 od 28.4.2016. godine - Prevoz robe visokog rizika u elektronskoj tranzitnoj deklaraciji za zajednički tranzitni postupakovde
 48. 148-I-030-01-195/2/2016 od 13.04.2016 - Dopuna objašnjenja za uvoz opreme koja predstavlja ulog stranog ulagačaovde
 49. 148-I-030-01-97/3/2016 od 14.03.2016 -  Objašnjenje za uvoz opreme koja predstavlja ulog stranog ulagačaovde
 50. 148-03-030-03-12/4/2015od 31.03.2016. godine - Snabdevanje naftom i derivatima nafte za sopstvene potrebeovde
 51. 148-I-030-01-460/30/2015 od 31.03.2016. godine - Postupak aktivnog oplemenjivanja tečnog naftnog gasaovde
 52. 148-03-030-01-146/2/2016 od 23.03.2016. godine - Promet robe koja se nalazi u postupku carinskog skladištaovde
 53. 148-I-030-01-120/3/2016 od 17.03.2016. godine - Primena člana 218. stav 1. tačka 1. Carinskog zakonaovde
 54. 148-11-483-19-8/16/2015 od 29.2.2016. - Uvoz rezervnih delova za medicinska sredstvaovde
 55.  148-11-483-20-13/2/2016 od 25.02.2016.godine - Promena u proceduri kontrole hrane, koja je u nadležnosti fitosanitarne inspekcije shodno Zakonu o zdravlju bilja i shodno Zakonu o bezbednosti hrane, koji su objavljeni u Službenom glasniku RS broj 41/2009ovde
 56. 148-07-483-01-344/2015  od 24.12.2015. godine - Instrukcija o upravljanju tarifnim kvotamaovde
 57. 148-06-483-01-430/2/2014 od 28.12.2015. godine - Pregled zakonskih osnova za primenu preferencijalnih carinskih stopa za uvoz robe u 2016. godiniovde
 58. 148-II-439-03-19/2015 од 21.12.2015 godine - Primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizamaovde
 59. 148-II-439-02-23/2015 од 05.10.2015 godine - Primena Zakona o izmena i dopunama Zakona o PDVovde
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft