Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

17. jul 2019. Sanitarna kontrola Uzorkovanje igračaka
15. jul 2019. Bezbednost hrane Pravilnik o kvalitetu proizvoda od mesa
PrethodnaSledeća
29.
januar
2019.
Carina

Prednost prilikom prelaska državne granice / opasna roba


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 083/18 od 29.10.2018. godine i stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 06.11.2018. godine.

Navedenim zakonom je, između ostalog, u Zakon o transportu opasne robe unet član 47a. kojim je propisano da sva vozila cisterne koje prevoze opasnu robu i vozila koja prevoze opasnu robu sa visokom potencijalnom opasnošću imaju prednost prilikom prelaska državne granice.

Član 47a. Zakona o transportu opasne robe primenjuje se na sva vozila cisterne koje prevoze opasnu robu i vozila koja prevoze opasnu robu sa visokom potencijalnom opasnošću, kao i na prazna, neočišćena vozila cisterne i vozila, u slučaju kada se poslednja roba koja se prevozila prema Evropskom sporazumu o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR) klasifikuje u opasnu robu sa visokom potencijalnom opasnošću.

Naime, u skladu sa članom 18. stav 2. tačka 5) Zakona o transportu opasne robe, neočišćene i nedegazirane (nedezinfikovane) cisterne ili neočišćena prazna vozila (ADR) na odgovarajući način moraju biti obeležena i olistana, a neočišćene prazne cisterne na isti način zatvorene i zaptivene kao i u napunjenom stanju. Ostaci opasne robe koji se mogu naći u vozilu cisterni i vozilu klasifikuju određenu opasnu robu u opasnu robu sa visokom potencijalnom opasnošću.


Primena člana 405a. Uredbe o carinski dozvolenom postupanju s robom:
  1. U polaznoj carinarnici: roba koja se prevozi u postupku tranzita ne može se pustiti u tranzitni postupak dok nije osigurana njena istovetnost, stoga je obaveza polazne carinarnice da pre puštanja robe u tranzitni postupak na prevozno sredstvo postavi elektronski lokator. U slučajevima kada se tranzitni postupak sprovodi na osnovu Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku i TIR Konvencije, pored carinskih obeležja  plombi, na prevozno sredstvo postavljaće se i elektronski lokator, kao dodatna mera carinskog nadzora. Ukoliko se roba otprema iz prostora ovlašćenog pošiljaoca elektronski lokator takođe postavlja ovlašćeni carinski službenik, kako je to propisano u čl. 405a stav 8. Uredbe;
  2. U toku tranzita: može se vršiti očitavanje elektronskog lokatora koji je postavljen na prevozno sredstvo bilo gde i u bilo koje vreme u carinskom području Republike Srbije,;
  3. U odredišnoj carinarnici: Nakon podnošenja carinskih isprava odredišnom carinskom organu carinski službenik obavezno demontira lokator sa prevoznog sredstva. Ukoliko se roba doprema u prostor ovlašćenog primaoca demontažu elektronskog lokatora vrši ovlašćeni carinski službenik, kako je to propisano u čl. 405a stav 8. Uredbe.


Uprava carina donela je novo objašnjenje za sprovođenje pojednostavljenog postupka sa ekspesnim pošiljkama. Novim objašnjenjem ekspresne pošiljke dele se u 4 grupe:
  1. Pošiljke koje sadrže predmete za ličnu upotrebu
  2. Reklamni materijali i uzorci koji se primaju besplatno iz inostranstva
  3. Pošiljke za koje može nastati carinski dug a koje ne podležu meramama trgovinske politike
  4. Pošiljke koje sadrže robu koja podleže merama trgovinske politike
Osnovni cilj ovog pojednostavljenja jeste da se prijava robe vrši pre njenog prispeća i da se ekspresne pošiljke iz 1 i 2 grupe puštaju odmah po dopremi, ukoliko prethodno nisu označene za kontrolu, što će omogućiti da se 80% pristiglih pošiljki, pusti u roku od 1h.

Ovaj postupak će, zbog pogodnosti koje operater dobija biti pojednostavljen postupak, što znači da će samo oni operateri koji ispune propisane uslove date u objašnjenju moći da rade na ovaj način.

Ovim objašnjenje stavlja se van snage akt Uprave carina broj 148-03-030-05/4/2012 od 23.02.2012


U "Službenom listu Evropske unije" broj C 67 od 22.02.2018 godine, objavljen je Popis carinskih organa ovlašćenih za obavljanje izvoznih formalnosti za kulturna dobraovde


Na VI međuvladinoj konferenciji između Srbije i EU održanoj 20. juna 2017. godine u Luksemburgu, Republika Srbija je otvorila još dva pregovaračka poglavlja – Poglavlje 29 – Carinska unija i Poglavlje 7- Intelektualna svojina.

Pregovaračko poglavlje 29 - Carinska unija, odnosi se na oblast carine (propisi i carinska služba) i prema svim dosadašnjim ocenama Evropske komisije predstavlja jedno od najuređenijih poglavlja sa aspekta primene EU zakonodavstva.

Propisi kojima je regulisana ova oblast su: Carinski zakon iz 2010. godine, Carinski zakon iz 2003. godine, Zakon o slobodnim zonama, Zakon o kulturnim dobrima, Zakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi, Zakon o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, odgovarajući podzakonski akti, kao i međunarodni sporazumi i konvencije koje primenjuje Republika Srbija.

Carinski propisi u Republici Srbiji su u velikoj meri usaglašeni sa tekovinama EU. Propisi obuhvaćeni Poglavljem 29 su u nadležnosti Ministarstva finansija, Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo zdravlja. Istovremeno, Poglavlje 29 obuhvata oko 2500 propisa EU različitog nivoa (uglavnom uredbe i direktive), dakle u najvećem broju slučajeva direktno obavezujuće za sve zemlje članice.

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 29 je održan 26. i 27. marta 2014. godine a bilateralni skrining 3. i 4. juna 2014. godine. Izveštaj sa skrininga za Poglavlje 29 je dostavljen Republici Srbiji početkom 2016. godine, a zvaničan poziv za dostavljanje Pregovaračke pozicije je upućen od strane Evropske komisije 25. februara 2016. Pregovaračka pozicija za PG 29 uručena je Evropskoj komisiji 25. januara 2017. godine.

U narednom periodu u Poglavlju 29 Republiku Srbiju očekuju intenzivne zakonodavne aktivnosti i kontinuirana modernizacija i unapređenje carinske službe.


Uprava carina je objavila svoj akt broj  148-11-439-02-13/21/2017 od 15.06.2017. godine - Kontakt osobe u postupku ostvarivanja prava osoba sa invaliditetomovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 023 od 13.03.2017. godine, objavljena je Odluka o izmenama Odluke o vrsti, visini i načinu plaćanja taksi za usluge carinskog organaovde
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft