Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Slobodan promet

Slobodan promet

UPRAVNI POSTUPAK

 

Vođenje upravnog postupka regulisano je odredbama člana 11-15 Carinskog zakona.

 

Na postupak pred carinskim organima primenjuju se odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak, osim ako Carinskim zakonom nije drukčije predviđeno.

 

Lice koje od carinskih organa zahteva donošenje odluke, mora izneti sve činjenice i okolnosti i podneti isprave i druge dokaze značajne za donošenje odluke.

 

Odluka se donosi bez odlaganja, a najkasnije u roku predviđenom odredbama zakona koji uređuje opšti upravni postupak.

 

Odluka koju donosi carinski organ u pismenoj formi, bilo da je tom odlukom odbijen zahtev ili da je nepovoljna po lice na koje se odnosi, mora da sadrži razloge na osnovu kojih je doneta i pravo na žalbu.

 

Ako carinski organ prihvati zahtev u potpunosti, odobrenje zahteva može dati na zahtevu.

 

Protiv prvostepene odluke koju u upravnom postupku donese carinski organ može se uložiti žalba Komisiji za žalbe Uprave carina. Žalba ne zadržava izvršenje odluke.

 

Protiv drugostepene odluke koja je doneta u upravnom postupku može se, u skladu sa odredbama Zakona o upravnim sporovima, pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom

 

STAVLJANJE ROBE U SLOBODAN PROMET

 

Stavljanje robe u slobodan promet je postupak u vezi sa uvozom strane robe, u kome  nakon okončanja istog, odnosno plaćanja svih propisanih uvoznih dažbina, poreza, akciza i drugih naknada, strana roba stiče status domaće robe.

 

Da bi se roba stavila u slobodan promet ona mora biti obuhvaćena deklaracijom za postupak stavljanja u slobodan promet, da uz deklaraciju moraju biti priložene isprave za sprovođenje postupka i da je roba obuhvaćena deklaracijom dopremljena carinskoj ispostavi kojoj je prijavljena. 

 

Ako se pošiljka sastoji od robe koja se svrstava u više tarifnih oznaka, a svrstavanje robe i obrada deklaracije bi prouzrokovala rad i troškove nesrazmerne obračunatim dažbinama, na zahtev deklaranta carinski organ može dozvoliti da se roba svrsta u tarifnu oznaku sa najvišom stopom carine i da se carinski dug obračuna po toj najvišoj stopi carine.

 

Roba stavljena u slobodan promet uz povoljniju stopu carine ili bez plaćanja carine, pod uslovom da se upotrebljava u određene svrhe, ostaju pod carinskim nadzorom. Carinski nadzor nad tom robom prestaje:

  • kada prestanu i uslovi zbog kojih je odobrena povoljnija stopa carine ili zbog kojih carina nije plaćena,
  • kada se roba izveze ili uništi,
  • ili kada je dopuštena upotreba robe u druge svrhe od onih koje su propisane za primenu povoljnije stope carine, pod uslovom da su plaćene uvozne dažbine.

Roba stavljena u slobodan promet gubi status domaće robe ako deklaracija za stavljanje u slobodan promet bude poništena nakon što je roba puštena deklarantu i ako je iznos uvoznih dažbina koji se za robu plaća vraćen ili ako je dug otpušten.

Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft